Pensjoni tal-Irtirar

 

Pensjoni tal-Irtirar

Dettalji tal-Applikant

Stat Ċivili
Maximum upload size: 2MB
Maximum upload size: 2MB
Maximum upload size: 2MB
Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji tal-Applikazzjoni


Qed tirċievi jew qed tistenna li tirċievi xi Pensjoni tas-Servizz taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kap. 93.) għal xi servizz li tajt lil xi impjegat jew kumpanija li ħdimt magħha?
Maximum upload size: 2MB
Nota:

i. i. Jekk għandek xi kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali neqsin, id-Dipartiment jista’ jkollu bżonn jitlob id-dettalji dirett mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni jew jitolbok tipprovdi FS3 mingħand min kien iħaddmek.
ii. ii. Jekk inti kont taħdem għal rasek, ipprovdi lid-Dipartiment kopji tal-irċevuti tal-kontribuzzjonijiet.


Int Direttur u Shareholder ma’ xi kumpanija?
Maximum upload size: 2MB

L-aħħar Kariga
Kont taħdem barra minn Malta?
Niżżel in-numru/i tas-Sigurtà Soċjali tal-pajjiż/i rispettiv/i
[+] żid pajjiż
[+] żid pajjiż
Waqaft mix-xogħol biex trabbi l-uliedek?
Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji tat-tfal
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla
Indika jekk hux ser tibqa’ taħdem f’xogħol bil-qligħ wara l-età tal-pensjoni

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank


Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.

Dokumenti Neċessarji Oħra

L-applikazzjoni ma tkunx aċċettata mingħajr id-dokumenti neċessarji
Maximum upload size: 2MB
Maximum upload size: 2MB

Maximum upload size: 2MB
Naċċetta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jżomm dik l-informazzjoni kollha li hija relevanti biex jagħti s-servizzi meħtieġa lil dawk il-persuni li jikkwalifikaw għal xi assistenza, benefiċċju jew pensjoni mhux kontributorja, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Id-Dipartiment jista’ jivverifika l-informazzjoni li inti ssottomettejt kif jipprovdi l-artiklu 133 (b) tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali sabiex jiżgura l-eżattezza fir-rigward tat-talba. Id-data personali tista’ tingħata lil dipartimenti jew terzi partijiet, li jistgħu jkollhom aċċess għad-data personali tiegħek kif tippermetti l-liġi. Fil-ġlieda kontra u l-prevenzjoni tal-frodi, id-Dipartiment jista’ jgħaddi lil istituzzjonijiet barranin ta’ benefiċċji, l-informazzjoni personali kif stipulat fi trattati internazzjonali u / jew ftehim bilaterali li Malta tagħmel parti minnhom. Tingħata risposta dwar ir-riżultat tal-applikazzjoni tiegħek wara li din tkun mistħarrġa.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586.), aħna għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kull informazzjoni personali li aħna niġbru mingħandek u aħna ser insegwu dan id-dmir. Aħna ser nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ma nħallux xi aċċess mhux awtorizzat. Aħna ma ngħaddux id-dettalji miġbura minnek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi partijiet terzi sakemm ma tagħtiniex il-kunsens biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat bil-liġi. Tista’ tikteb biex tkun taf x’informazzjoni personali għandu dwarek id-Dipartiment, u eventwalment titlob biex l-informazzjoni tiġi korretta jew fejn applikabbli titħassar informazzjoni li mhix korretta, b’referenza għat-talba li għamilt. Din it-talba trid tintbagħat lil “Kontrollur ta’ Data”, Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, 38, Triq l-Ordinanza, Valletta VLT 1021 jew permezz ta’ email lil dpsocialsecurity.dss@gov.mt u azzjoni xierqa tittieħed kemm jista’ jkun malajr. Meta tikteb f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok niżżel in-numru tal-karta tal-identità tiegħek, in-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek, ismek, l-indirizz, kif ukoll xi dokumenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex nidentifikaw il-każ tiegħek.