Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Pensjoni tal-Invalidità

 

Pensjoni tal-Invalidità

Dettalji Personali

Stat Ċivili

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji tal-Applikazzjoni

Qed tirċievi jew qed tistenna li tirċievi xi Pensjoni ta’ Servizz taħt il-proviżjoni tal-Ordinanza tal-Pensjonijiet (Kap. 93.) għal xi servizz li tajt lil xi servizz pubbliku Malti jew Pensjoni jew Allowance għal servizz li tajt lil xi persuna jew kumpanija li ħdimt magħha?

Maximum file size: 2MB

Int impjegat/a tal-Gvern?
Rendikont ta’ Kontribuzzjonijiet mħallsin u dħul li kellek matul l-aħħar sentejn (2) kalendarji qabel għamilt it-talba
[+] żid
Kont impjegat/a barra minn Malta?
Niżżel in-numri tas-Sigurtà Soċjali tal-pajjiż/i rispettiv/i ta’ fejn kont impjegat/a barra minn Malta
[+] żid
[+] żid
Int kont impjegat/a f’dawn l-aħħar sitt (6) xhur?
Tip ta' impjieg?
Agħżel kif meħtieġ (waħda jew it-tnejn)

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Dokument oħra meħtieġa

Maximum file size: 5MB

F’każ li dan id-dokument taċ-ċertifikat mediku ma jkunx għandek minħabba li ċerta appuntament mediċi isiru f’dati l-bogħod, kif ikun f’idejk, dan id-dokument irid jintbagħat lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali billi żżur kuntattdss.gov.mt biex ittella d-dokument. Importanti li tkun taf, li l-Bord Mediku ma jkunx jista jkompli bil-proċess qabel jirċievu dan ir-rapport mediku.

Maximum file size: 2MB

Dettalji dwar il-Kont tal-Bank


Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.

Naċċetta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jżomm dik l-informazzjoni kollha li hija relevanti biex jagħti s-servizzi meħtieġa lil dawk il-persuni li jikkwalifikaw għal xi assistenza, benefiċċju jew pensjoni mhux kontributorja, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Id-Dipartiment jista’ jivverifika l-informazzjoni li inti ssottomettejt kif jipprovdi l-artiklu 133 (b) tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali sabiex jiżgura l-eżattezza fir-rigward tat-talba. Id-data personali tista’ tingħata lil dipartimenti jew terzi partijiet, li jistgħu jkollhom aċċess għad-data personali tiegħek kif tippermetti l-liġi. Fil-ġlieda kontra u l-prevenzjoni tal-frodi, id-Dipartiment jista’ jgħaddi lil istituzzjonijiet barranin ta’ benefiċċji, l-informazzjoni personali kif stipulat fi trattati internazzjonali u / jew ftehim bilaterali li Malta tagħmel parti minnhom. Tingħata risposta dwar ir-riżultat tal-applikazzjoni tiegħek wara li din tkun mistħarrġa.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586.), aħna għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kull informazzjoni personali li aħna niġbru mingħandek u aħna ser insegwu dan id-dmir. Aħna ser nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ma nħallux xi aċċess mhux awtorizzat. Aħna ma ngħaddux id-dettalji miġbura minnek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi partijiet terzi sakemm ma tagħtiniex il-kunsens biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat bil-liġi. Tista’ tikteb biex tkun taf x’informazzjoni personali għandu dwarek id-Dipartiment, u eventwalment titlob biex l-informazzjoni tiġi korretta jew fejn applikabbli titħassar informazzjoni li mhix korretta, b’referenza għat-talba li għamilt. Din it-talba trid tintbagħat lil “Kontrollur ta’ Data”, Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, 38, Triq l-Ordinanza, Valletta VLT 1021 jew permezz ta’ email lil dpsocialsecurity.dss@gov.mt u azzjoni xierqa tittieħed kemm jista’ jkun malajr. Meta tikteb f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok niżżel in-numru tal-karta tal-identità tiegħek, in-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek, ismek, l-indirizz, kif ukoll xi dokumenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex nidentifikaw il-każ tiegħek.

Maximum file size: 2MB