Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tirċievi aħbarijiet riċenti.

Q

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti tagħna dwar is-Sigurtà Soċjali u l-Politika Soċjali.

Aħbarijiet Reċenti:

Hemm numru kbir ta’ benefiċċji soċjali disponibbli biex jgħinu lin-nies li jgħixu f’Malta. Dawn jinkludu allowance tat-tfal, leave tal-maternità u benefiċċji, allowances tal-foster care, benefiċċji tal-mard u assistenza medika, benefiċċji tal-korriment u pensjonijiet. L-informazzjoni dwar il-benefiċċji u d-dettalji rispettivi tagħhom tista’ tinstab fil-menu Informazzjoni dwar il-Benefiċċji fil-website tas-Sigurtà Soċjali.

Applikant jew benefiċjarju jirċievi ittra ta’ spjegazzjoni kull meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jieħu deċiżjoni rigward l-eliġibilità tiegħu/tagħha għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Jekk persuna ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandha d-dritt tappella kontra dik id-deċiżjoni.

X’għandek tagħmel jekk tħoss li ġejt miċħud inġustament benefiċċju?

Jista’ jsir appell minn ċittadin Malti jew mhux Malti, kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru. Wieħed jista’ jressaq appell fuq kwistjoni ta’ liġi jew prinċipju ta’ importanza li joħroġ minn deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali skond l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Appell jista’ jiġi ppreżentat kontra kull deċiżjoni bl-eċċezzjoni ta’ deċiżjonijiet meħuda minn bord ta’ tobba mediċi. Madankollu, applikazzjoni għall-Pensjoni tal-Invalidità li tiġi miċħuda għal raġunijiet mediċi tista’ tiġi appellata.

Appell irid jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum minn meta wieħed ikun infurmat bid-deċiżjoni.

L-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali jista’ jibdel deċiżjoni jekk tkun ħażina. Madankollu ma jistax ibiddel il-Liġi li fuqha ġiet ibbażata d-deċiżjoni jew iħallas aktar flus milli tippermetti l-Liġi. Għalkemm l-Att jagħti s-setgħa tal-eżekuzzjoni tal-liġi lid-Direttur Ġenerali u jagħtih ċerti setgħat diskrezzjonali, l-Att għandu mekkaniżmu inkorporat li jiżgura rimedju meta pretendent iħossu aggravat b’deċiżjoni tad-Direttur. Fil-fatt, sezzjoni waħda tipprovdi għal appell li għandu jsir quddiem l-Arbitru li għandu s-setgħa li jiddeċiedi anke kontra d-Direttur Ġenerali. Id-Direttur Ġenerali jista’ wkoll jiġi kkontestat fil-Qrati Ċivili, inkluż fil-Qorti tal-Appell kif ukoll fil-Qorti Kostituzzjonali.

Appell jista’ jintbagħat online jew fl-indirizz hawn taħt:

Segretarju għall-Arbitru
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
Blk Ċ
Belt is-Sebħ
Il-Furjana FRN 1900

Tel. 2590 3892

Ladarba d-dettalji jiġu eżaminati jintbagħat avviż bid-data tas-seduta quddiem l-Arbitru.

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 107 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal japprova l-ħatra biex ikunu Arbitri għall-finijiet tal-imsemmi Att.