Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Benefiċċju tal-Maternità u Adozzjoni

 

Benefiċċju tal-Maternità u Adozzjoni
Applikazzjoni għal:

Dettalji tal-Applikant/a

Dettalji ta’ Kuntatt
Int kont tgħix f’Malta għal dawn l-aħħar sitt (6) xhur?
Inti ċittadin/a minn pajjiż tat-Tielet Dinja jew minn pajjiż ta’ Ċarter Soċjali?

Maximum file size: 1MB

Dettalji tal-Konjuġi / Sieħeb/ Sieħba

Inti miżżeweġ/miżżewġa, koabitazzjoni, jew Unjoni Ċivili?
Stat Ċivili

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Konjuġi / Sieħeb/ Sieħba

Dettalji tat-tifel/tifla li qed issir talba għalih/a

It-tifel/tifla diġa mwieled/mwielda jew addottat/a?
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Dettalji tat-tifel/tifla li qed issir talba għalih/a

It-tifel/tifla diġa mwieled/mwielda jew addottat/a?
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Dettalji tat-tifel/tifla li qed issir talba għalih/a

It-tifel/tifla diġa mwieled/mwielda jew addottat/a?
[+] żid tifel/tifla
[+] żid tifel/tifla

Maximum file size: 2MB

Maximum file size: 2MB

Dettalji tal-Impjieg tal-Applikant/a

Inti bħalissa tinsab f’impjieg?
Inti taħdem għal rasek?

Maximum file size: 2MB

Int kont impjegat/a f’dawn l-aħħar tliet (3) xhur qabel wellidt/addottajt dan it-tifel/tifla?

Benefiċċju tal-Maternità / Leave tal-Maternità - Rapport tal-Prinċipal u tat-Tabib

Maximum file size: 2MB

Dettalji tal-Kont tal-Bank

Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.


Declaration

Naċċetta d-Dikjarazzjoni dwar il-benifiċċju tal-Maternità / Adozzjoni
• F’każ ta’ applikazzjoni għall-Benefiċċju tal-Maternità / Adozzjoni, jien niddikjara li ma ħadtx jew bi ħsiebni nieħu leave tal-maternità bi ħlas mingħand minn iħaddimni għal din it-tqala / adozzjoni li għaliha jien qed nagħmel it-talba.
• Niddikjara li sa fejn naf jien, it-tagħrif li tajt hu kollu minnu, komplet u korrett. Naf li jekk nagħti informazzjoni falza, nista’ neħel hekk kif stipulat fil-Kodiċi Kriminali (Kap. 9.) u wkoll nitlef d-dritt għall-benefiċċju skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).
• Nifhem li kif stipulat fl-Artikolu 133 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) jista’ jagħmel l-investigazzjonijiet meħtieġa u jista’ jitlob lil persuni u/jew entitajiet biex jipprovdu informazzjoni sabiex il-benefiċċju jiġi kkalkulat u determinat.
• Nobbliga ruħi li ninforma minnufih lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) b’kull tibdil fiċ-ċirkustanzi. Jekk id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) ma jiġix infurmat b’tali bidla fiċ-ċirkustanza, id-dritt għall-benefiċċju jew parti minnu jista’ jintilef.
• Nifhem li jekk għal xi raġuni jew oħra, jinstab li jien ma kellix dritt għal dan il-benefiċċju, ikolli nirrifondi l-ħlasijiet kollha li nkun irċevejt.
Naċċetta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jżomm dik l-informazzjoni kollha li hija relevanti biex jagħti s-servizzi meħtieġa lil dawk il-persuni li jikkwalifikaw għal xi assistenza, benefiċċju jew pensjoni mhux kontributorja, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Id-Dipartiment jista’ jivverifika l-informazzjoni li inti ssottomettejt kif jipprovdi l-artiklu 133 (b) tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali sabiex jiżgura l-eżattezza fir-rigward tat-talba. Id-data personali tista’ tingħata lil dipartimenti jew terzi partijiet, li jistgħu jkollhom aċċess għad-data personali tiegħek kif tippermetti l-liġi. Fil-ġlieda kontra u l-prevenzjoni tal-frodi, id-Dipartiment jista’ jgħaddi lil istituzzjonijiet barranin ta’ benefiċċji, l-informazzjoni personali kif stipulat fi trattati internazzjonali u / jew ftehim bilaterali li Malta tagħmel parti minnhom. Tingħata risposta dwar ir-riżultat tal-applikazzjoni tiegħek wara li din tkun mistħarrġa.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586.), aħna għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kull informazzjoni personali li aħna niġbru mingħandek u aħna ser insegwu dan id-dmir. Aħna ser nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ma nħallux xi aċċess mhux awtorizzat. Aħna ma ngħaddux id-dettalji miġbura minnek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi partijiet terzi sakemm ma tagħtiniex il-kunsens biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat bil-liġi. Tista’ tikteb biex tkun taf x’informazzjoni personali għandu dwarek id-Dipartiment, u eventwalment titlob biex l-informazzjoni tiġi korretta jew fejn applikabbli titħassar informazzjoni li mhix korretta, b’referenza għat-talba li għamilt. Din it-talba trid tintbagħat lil “Kontrollur ta’ Data”, Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, 38, Triq l-Ordinanza, Il-Belt Valletta VLT 1021 jew permezz ta’ email lil dpsocialsecurity.dss@gov.mt u azzjoni xierqa tittieħed kemm jista’ jkun malajr. Meta tikteb f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok niżżel in-numru tal-karta tal-identità tiegħek, in-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek, ismek, l-indirizz, kif ukoll xi dokumenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex nidentifikaw il-każ tiegħek.