Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Hemm numru kbir ta’ benefiċċji soċjali disponibbli biex jgħinu lin-nies li jgħixu f’Malta. Dawn jinkludu allowance tat-tfal, leave tal-maternità u benefiċċji, allowances tal-foster care, benefiċċji tal-mard u assistenza medika, benefiċċji tal-korriment u pensjonijiet. L-informazzjoni dwar il-benefiċċji u d-dettalji rispettivi tagħhom tista’ tinstab fil-menu Informazzjoni dwar il-Benefiċċji fil-website tas-Sigurtà Soċjali.

Applikant jew benefiċjarju jirċievi ittra ta’ spjegazzjoni kull meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jieħu deċiżjoni rigward l-eliġibilità tiegħu/tagħha għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Jekk persuna ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandha d-dritt tappella kontra dik id-deċiżjoni.

X’għandek tagħmel jekk tħoss li ġejt miċħud inġustament benefiċċju?

Jista’ jsir appell minn ċittadin Malti jew mhux Malti, kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru. Wieħed jista’ jressaq appell fuq kwistjoni ta’ liġi jew prinċipju ta’ importanza li joħroġ minn deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali skond l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Appell jista’ jiġi ppreżentat kontra kull deċiżjoni bl-eċċezzjoni ta’ deċiżjonijiet meħuda minn bord ta’ tobba mediċi. Madankollu, applikazzjoni għall-Pensjoni tal-Invalidità li tiġi miċħuda għal raġunijiet mediċi tista’ tiġi appellata.

Appell irid jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum minn meta wieħed ikun infurmat bid-deċiżjoni.

L-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali jista’ jibdel deċiżjoni jekk tkun ħażina. Madankollu ma jistax ibiddel il-Liġi li fuqha ġiet ibbażata d-deċiżjoni jew iħallas aktar flus milli tippermetti l-Liġi. Għalkemm l-Att jagħti s-setgħa tal-eżekuzzjoni tal-liġi lid-Direttur Ġenerali u jagħtih ċerti setgħat diskrezzjonali, l-Att għandu mekkaniżmu inkorporat li jiżgura rimedju meta pretendent iħossu aggravat b’deċiżjoni tad-Direttur. Fil-fatt, sezzjoni waħda tipprovdi għal appell li għandu jsir quddiem l-Arbitru li għandu s-setgħa li jiddeċiedi anke kontra d-Direttur Ġenerali. Id-Direttur Ġenerali jista’ wkoll jiġi kkontestat fil-Qrati Ċivili, inkluż fil-Qorti tal-Appell kif ukoll fil-Qorti Kostituzzjonali.

Politika li tirregola ż-Żamma tar-Rekords Maħluqa u Immaniġġjati mill-Uffiċċju tal-Arbitru

Din il-Politika taż-Żamma  ġiet approvata fis-06 ta’ Settembru 2022 mill-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta (NAM), (Politika ta’ Żamma nru REP2022-09) u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Din il-politika għandha tiġi riveduta mill-inqas kull ħames (5) snin mid-data tal-ħruġ biex jiġi żgurat li l-proċessi u l-kategoriji tad-dokumentazzjoni kollha jkunu għadhom validi u rilevanti fid-dawl ta’ kwalunkwe tibdil fil-proċeduri jew fil-liġi. Tissostitwixxi wkoll kwalunkwe politika ta’ żamma li setgħet ġiet implimentata fil-passat għall-istess rekords.

 

Portal taċ-Ċittadin
Ikkuntatjana fuq 2590 3892

Ikkuntatjana

Appella Online

Diġitalizzazzjoni tal-Uffiċċju tal-Arbitru

 

L-esperjenza tal-utent tas-servizz pubbliku diġitali tjiebet permezz ta’ diversi servizzi ġodda u mtejba, disponibbli f’kull ħin u kullimkien permezz ta’ apparat mobbli. Is-servizzi pubbliċi online m’għadhomx l-eċċezzjoni, iżda r-regola, u se jsiru aktar prevalenti bl-adozzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi. Fejn meħtieġ, is-simplifikazzjoni u l-inġinerija mill-ġdid tal-proċessi tan-negozju jiġu applikati u fejn xieraq jitneħħa l-piż bla bżonn fuq il-klijenti u tittejjeb l-effiċjenza interna.

Matul dawn l-aħħar snin, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali introduċa diversi servizzi online aċċessibbli 24×7 u li huma faċli biex jintużaw. Id-diġitali issa hija kkunsidrata bħala l-għażla awtomatika għat-twassil tas-servizzi, filwaqt li nkiseb livell ogħla ta’ fiduċja f’dawn is-servizzi tjieb permezz ta’ aktar użu. Id-Dipartiment tas-Sigurta Sociali huwa impenjat lejn l-eċċellenza fit-twassil tas-servizz u se jkompli jagħmel użu mit-teknoloġiji biex itejjeb l-użu faċli, waqt li jagħti servizz ta’ kwalità permezz ta’ servizzi f’waqthom. Dan sabiex l-utenti ta’ dawn is-servizzi sikuri jibbenefikaw minn self-service.

Qabel dan il-proġett ta’ diġitalizzazzjoni tal-Uffiċċju tal-Arbitru, l-partijiet involuti mal-Uffiċċju tal-Arbitru kienu jesperjenzaw l-frustrazzjoni ta’ proċessi u proċeduri diffiċli u twal li kienu fis-seħħ. Il-mezzi ta’ komunikazzjoni mal-partijiet interessati u l-applikanti kienu jduru primarjament madwar metodi bbażati fuq il-karta. Burokrazija, iffajljar, ir-rappurtar tal-istatistika, u sistemi manwali oħra pprovdew ħidmiet impenjattivi li setgħu jiġu rettifikati faċilment billi jiġu diġitalizzati l-proċeduri fis-seħħ.

Bl-użu tal Government’s Workflow Automation System (WAS), l-Uffiċċju tal-Arbitru  implimenta proċess diġitalizzat. Appell online jista’ jitressaq minn ċittadin Malti jew mhux Malti kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali. Iċ-ċittadin jista’ wkoll jissorvelja l-progress ta’ appell ippreżentat lill-Uffiċċju tal-Arbitru.

Portal tal-Appell taċ-Ċittadin

 • Iċ-ċittadini jistgħu jew jippreżentaw appell f’isimhom jew f’isem ċittadin ieħor (bħal konsulent legali jew qarib tal-appellant).
 • Appellant li jissottometti appell f’ismu stess bl-użu tal-awtentikazzjoni tal-e-ID ikollu d-dettalji personali disponibbli permezz ta’ Identity Malta.
 • L-e-Form tippermetti liċ-ċittadin jehmeż id-dokumentazzjoni rispettiva flimkien mal-ġustifikazzjoni għall-appell.
 • L-e-Form hija mfassla biex tiggwida liċ-ċittadin fil-kumpilazzjoni tal-appell permezz ta’ interface faċli għall-utent li jinkludi validazzjonijiet kollha.
 • Il-progress tas-sottomissjoni tal-appell jista’ jiġi mmonitorjat miċ-ċittadin permezz tal-Portal taċ-Ċittadin kif ukoll notifiki bl-email b’informazzjoni gwidata lill-appellant, bħal rikonoxximenti ta’ sottomissjoni, data tas-seduta tas-seduta u deċiżjoni tal-appell.

Back Office Portal

 • L-appell ippreżentat miċ-ċittadin jasal awtomatikament fil-back-office tal-Arbitru għall-ipproċessar.
 • Il-proċess tan-negozju tal-back-office jinkludi flussi/interazzjonijiet differenti mal-Uffiċċju tal-Benefiċċji tal-Mard tad-DSS, l-Arbitri u l-Uffiċċju Legali tad-DSS.
 • Barra minn hekk, il-back-office jista’ jiskeda/jippjana mill-ġdid seduti kemm għall-appellant kif ukoll għall-Arbitri.
 • L-eForm tal-WAS se sservi l-iskop ta’ arkivju diġitali fejn id-dettalji/l-informazzjoni dwar l-appelli jistgħu jiġu referenzjati fi kwalunkwe ħin.

Din l-e-Form, se telimina l-proċessi kollha bbażati fuq il-karta li kienu relatati ma’ din l-operazzjoni tan-negozju, bl-unika eċċezzjoni għad-deċiżjoni finali tal-appell, li hija meħtieġa bil-liġi, li tintbagħat lill-appellant bil-posta reġistrata.

 

Statistika – Sottomissjonijiet ta’ Appelli u Impatt Ambjentali

* Minn Lulju 2022, irċevejna 1,503 sottomissjoni ta’ appell online. Bħala medja, kull sottomissjoni ta’ appell teħtieġ l-istampar ta’ 10 paġni u l-ispiża biex tiġi stampata kull paġna hija ta’ €0.08.

** Minn Ġunju 2023, saru 41 seduta online. Id-distanza totali tal-ivvjaġġar iffrankata hija bbażata fuq id-distanza mill-indirizzi tal-appellanti li jivvjaġġaw lejn l-Uffiċċju tal-Arbitru u lura d-dar, ikkalkulata permezz ta’ Google Maps. L-emissjonijiet ta’ CO2 iffrankati huma bbażati fuq l-aħħar emissjonijiet medji ta’ CO2 għal kull km minn karozzi ġodda tal-passiġġieri skont l-istatistika tal-Eurostat għas-sena 2022. Kull kilometru jarmi medja ta’ 91.4g ta’ CO2/km.

15,030


Numru Totali tal-Istampar tal-Karta Ssejvjat *

402.4km


Tnaqqis totali fid-distanza tal-ivvjaġġar **

1,202.40euro


Iffrankar fl-Ispiża tal-Karta *

36.78kg


Emissjonijiet Totali ta' CO2 Iffrankati **

Ħatra ta’ Arbitri taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 107 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal japprova l-ħatra biex ikunu Arbitri għall-finijiet tal-imsemmi Att.

Appell tad-Deċiżjonijiet tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Appell jista’ jiġi ppreżentat minn ċittadin Malti jew mhux Malti kontra deċiżjoni tad-Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali
Gwida pass b’pass kif għandek tissettja smigħ online għall-każ tal-appell tiegħek mal-Uffiċċju tal-Arbitru