Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Mistoqsijiet Frekwenti

Permezz tal-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap.12. tal-Ligijiet ta’ Malta, ġie stabbilit illi ma jistax jinħareġ mandat ta’ sekwestru mhux biss fuq kull benefiċċju, pensjoni, allowance jew għajnuna imsemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap.318.) jew pensjoni privata jew kwalunkwe pensjoni, benefiċċju jew allowance oħra maħruġa mill-Gvern jew gvern barrani ieħor, iżda ukoll fuq kontijiet bankarji li huma użati sabiex benefiċċjarji jirċievu l-imsemmija benefiċċji.

Bis-saħħa ta’ din l-emenda, ġie ukoll stabbilit illi l-banek lokali għandhom jiżguraw illi l-benefiċċji soċjali riċevuti fil-kontijiet tal-benefiċċjarji m’għandhomx jiġu milqutin bl-effett ta’ mandat ta’ sekwestru. Barra minn hekk, l-emenda tistipula ukoll li l-banek lokali għandhom jiftħu kontijiet bankarji separati sabiex fihom kull benefiċjarju jkun jista’ jirċievi l-benefiċċji soċjali.

Għaldaqstant, kull individwu li jibbenefika minn benefiċċju soċjali hawn fuq elenkat, għandu, f’każ li jinħareġ mandat ta’ sekwestru fuq il-kontijiet bankarji tiegħu, jagħmel kuntatt minnufih mal-bank tiegħu sabiex tali benefiċċji jiġu meħlusin mill-effett tal-mandat ta’ sekwestru.

Mistoqsija: Minn meta daħlet fis-seħħ l-emenda fil-liġi li tirregola mandat ta’ sekwestru fuq beneficcju socjali?
Tweġiba: Mid-29/10/2021, l-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.) ġie emendat sabiex ma jinżammu l-ebda benefiċċji kontra mandat ta’ sekwestru. Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 318 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, biex ikollok kont bankarju maħruġ f’ismek kif meħtieġ.

Mistoqsija: X’għandi nagħmel f’każ li nirċievi mandat ta’ sekwestru u qed nircievi beneficcju socjali?
Tweġiba: F’każ li tirċievi mandat ta’ sekwestru, tista’ minnufih tagħmel kuntatt mal-bank lokali tiegħek sabiex il-benefiċċji tiegħek ma jiġux milqutin negattivament bl-effett tal-mandat?

Mistoqsija: Għandi bżonn xi prova jew dokumentazzjoni biex tiġi pprovdutai lil bank?
Tweġiba: Id-dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ser jieħu ħsieb illi jipprovdi lill-individwu bid-dokumentazzjoni rikjesta sabiex ikun jista’ jipprovdiha lil bank. Għalhekk huwa fl-interess tiegħek li titlob id-dokumentazzjoni mingħand id-Dipartiment sabiex tkun tista’ tipprovdihom lill-bank lokali tiegħek billi iċċempel Freephone 153 jew iżżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Mistoqsija: X’għandi nagħmel f’każ li mandat ta’ sekwestru ħareġ qabel ma daħlet din l-emenda?
Tweġiba: Din l-emenda ser tkun qed tapplika għal dawk il-mandati li daħħlu fis-seħħ wara li ġiet introdotta l-emenda. Fil-każ ta’ mandati li nħarġu qabel l-introduzzjoni ta’ din l-emenda, l-individwu jista’ xorta waħda jagħmel kuntatt mal-bank sabiex minn dik id-data li fiha jsir il-kuntatt, il-benefiċċji ma jibqgħux jiġu milqutin bl-effett tal-mandat.

Mistoqsija: Fil-kont personali tiegħi għandi flejjes oħra apparti benefiċċji soċjali, dawn x’isir minnhom?
Tweġiba: Jekk fil-kont bankarju tiegħek għandek flejjes li m’humiex benefiċċji soċjali, dawn ser jibqgħu milqutin bl-effett tal-mandat ta’ sekwestru. Huma biss benefiċċji soċjali kif imsemmija fil-liġi li m’humiex ser ikunu milqutin bl-effett tal-mandati.

Mistoqsija: F’każ li għandi kont bankarju li fih nirċievi l-benefiċċji soċjali u nirċievi mandat ta’ sekwestru, x’ser ikun qiegħed jagħmel il-bank?
Tweġiba: Wara li tagħmel kuntatt mal-bank, il-benefiċċji soċjali m’għandhomx jibqgħu milqutin bl-effett tal-mandat. Il-Liġi tistipula ukoll li l-bank jista’ jiftaħlek kont ieħor separat f’ismek li jkun użat esklussivament għal depożiti ta’ benefiċċji soċjali. F’dan il-każ għandek tinforma minnufih lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali bin-numru tal-IBAN ta’ dan il-kont il-ġdid.

Mistoqsija: Nista’ nirċievi il-benefiċċju b’ċekk minflok?
Tweġiba: L-emenda fil-liġi ġiet introdotta sabiex kull benefiċċju, allowance, għajnuna jew pensjoni mħallsa taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), ma’ jiġux maqbuda taħt ordni ta’ mandat ta’ sekwestru. Għaldaqstant, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinkoraġġik sabiex il-pagamenti tiegħek tirċevihom f’kont bankarju.

Mistoqsija: S’issa nirċievi l-benefiċċju b’ċekk. Jekk għandi mandat ta’ sekwestru x’irid nagħmel?
Tweġiba: Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u tirċievi mandat ta’ sekwestru, għandek minnufih tagħmel kuntatt mal-bank lokali tiegħek sabiex kif tistipula l-liġi, l-bank jista’ jiftaħlek kont f’ismek li jkun użat esklussivament għal depożiti ta’ benefiċċju soċjali.

Mistoqsija: Ser nibqa nirċevi l-benefiċċju b’ċekk?
Tweġiba: Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ ċekk, tista’ tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Huwa maħsub li fil futur qarib ma jibqgħux jinħarġu pagamenti permezz ta’ ċekk.

Mistoqsija: F’każ li l-bank iżżomli l-pagament, x’għandi nagħmel?
Tweġiba: Ma jistax jinħareġ mandat ta’ sekwestru fuq kull benefiċċju, pensjoni, allowance jew għajnuna imsemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), kif ukoll fuq kontijiet bankarji li huma użati sabiex benefiċċjarji jirċievu l-imsemmija benefiċċji. Għalhekk, għandek minnufih tagħmel kuntatt mal-bank lokali tiegħek sabiex tali benefiċċji jiġu meħlusin mill-effett tal-mandat ta’ sekwestru. Jekk għal xi raġuni wara li tkun għamilt kuntatt mal-bank dan xorta iżżomlok il-pagament, inti għandek minnufiħ tinforma lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali billi iċċempel Freephone 153 jew iżżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Question: X'għandu jsir f'każ ta' mewt ta’ persuna f'Malta?
Answer: Kulħadd jista’ jirreġistra mewt li seħħet f’Malta u din tista’ ssir personalment f’wieħed mill-uffiċċji tar-Reġistru Pubbliku. Waqt tali żjara, il-karta tal-identità tal-mejjet tkun trid tiġi rritornata. Għalhekk, huwa rakkomandabbli li qraba/ħbieb tal-mejjet jagħmlu kopja tal-karta tal-identità.

Question: X'għandu jsir meta benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali jmut?
Answer: Wieħed għandu jibgħat kopja taċ-ċertifikat oriġinali tal-mewt jew tad-dfin online lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jew iżur l-eqreb ċentru ta’ servizz.gov. Il-mewt tista’ tiġi rrappurtata minn kulħadd, sakemm iċ-ċertifikat oriġinali tal-mewt jew iċ-ċertifikat tad-dfin ikun disponibbli.

Question: X'inhuma l-konsegwenzi tan-nuqqas li tirrapporta l-mewt ta' benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali?
Answer: In-nuqqas li jirrapporta l-mewt ta' benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali jista' jkollu konsegwenzi serji.

 • Benefiċċji tas-sigurtà soċjali mħallsa permezz ta’ kreditu dirett fil-kont bankarju tal-mejjet jew ċekkijiet imsarrfa wara l-mewt tal-benefiċjarju mhumiex dovuti u jridu jitħallsu lura lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) mill-konjuġi jew werrieta.
 • Tkompli tirċievi pagamenti ta’ l persuna mejta huwa reat u jwassal għall-prosekuzzjoni.
 • Jista' jitlef id-dritt lis-superstiti potenzjali l-eliġibilità għall-pensjoni tar-romol fin-nuqqas li tiġi rrapporta mewt.
 • Question: X'inhu l-ewwel pass biex tapplika għall-benefiċċji tas-superstiti tas-Sigurtà Soċjali?
  Answer: Ir-rappurtar ta' mewt huwa l-pass inizjali. Il-pass sussegwenti huwa n-notifika tal-pensjoni tar-romol maħruġa mid-DSS, li teħtieġ l-għoti ta’ numru tal-kont tal-IBAN li jappartjeni biss lill-konjuġi superstiti.

  Question: X'jiġri jekk id-data tal-mewt tikkoinċidi ma' ħlas tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali?
  Answer: Jekk id-data tal-mewt tikkoinċidi mad-data tal-pagament, ma jinħoloq ebda ħlas żejjed. Madankollu, jekk il-benefiċjarju rċieva pagament wara d-data tal-mewt jew kwalunkwe xahar ta' wara, dak il-pagament jitqies bħala ħlas żejjed u jkollu jitħallas lura lid-DSS mill-konjuġi jew mill-werrieta.

  Question: X'jiġri mir-rata ta' pensjoni taż-żwieġ jekk il-konjuġi jmut?
  Answer: Jekk il-konjuġi tal-pensjonant imut, ir-rata tal-pensjoni tinbidel għal persuna waħedha. Madankollu, ir-rata tal-pensjoni ma tinbidilx f'xi każijiet.

  Question: Jistgħu l-eredi jitolbu li jirċievu l-bilanċ tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali?
  Answer: Kwalunkwe arretrati pendenti dovuti lill-benefiċjarju mejjet jistgħu jintalbu mill-werrieta billi jimlew u jissottomettu l-applikazzjoni online.

  Mistoqsija: Għal xiex id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa impenjat?
  Tweġiba: Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa impenjat li jagħti servizz ta’ kwalità għolja lill-benefiċjarji u lill-klijenti tagħna. Aħna nifhmu li s-servizzi tagħna għandhom impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies, u nieħdu r-responsabbiltà tagħna li ngħinu u naqdu lill-klijenti tagħna bis-serjetà ħafna.

  Mistoqsija: Kif id-Dipartiment jagħti ħarsien li l-benefiċjarji jirċievu l-benefiċċji u s-servizzi li jixirqilhom?
  Tweġiba: It-tim ta’ impjegati dedikati tagħna jaħdem bla heda biex jiżgura li l-benefiċjarji tagħna jirċievu l-benefiċċji u s-servizzi li jixirqilhom. Aħna kburin li nipprovdu servizz lill-konsumatur eċċellenti u dejjem disponibbli biex ngħinu fi kwalunkwe mistoqsija jew tħassib li jista' jkollok.

  Mistoqsija: Kif nista’ nikkuntattja lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali?
  Tweġiba: Biex tagħmel kuntatt magħna, tista’ żżur il-website tagħna fuq kuntattdss.gov.mt jew iċċemplilna fuq Freephone 153. Jekk qed iċempel minn barra l-pajjiż, tista’ tilħaqna fuq +356 21255153 (Dan mhux numru tat-telefon bla ħlas).

  Mistoqsija: Fejn nista’ nissib informazzjoni dwar is-servizzi ta’ customer care u l-lokalizzazzjoni tal-uffiċċji?
  Tweġiba: Għal aktar informazzjoni dwar is-servizzi ta’ customer care tagħna, inkluża l-lista taċ-ċentri ta’ servizz.gov (magħrufa qabel bħala Uffiċċji Distrettwali) u l-ħinijiet operattivi tagħhom, jekk jogħġbok ikklikkja hawn. Jekk teħtieġ servizz ta’ customer care provdut permezz tal-Kunsilli Lokali, tista’ ssib l-informazzjoni rilevanti hawn.

  Mistoqsija: Kif id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jagħti prijorità għall-benesseri tal-benefiċjarji u lill-klijenti?
  Tweġiba: Aħna nibqgħu ddedikati għall-benessri tiegħek u se nkomplu naqduk b'sens ta' responsabbiltà li kien il-pedament tal-missjoni tal-organizzazzjoni tagħna għal snin sħaħ. Il-benesseri tiegħek huwa l-prijorità tagħna.

  Mistoqsija: X’inhu l-kont tal-e-ID?
  Tweġiba: Meta resident f’Malta jingħata karta tal-Identità, ikun jista’ jirreġistra għall-kont tal-e-ID tiegħu, li huwa meħtieġ biex taċċessa servizzi tal-Gvern online. It-taqsima tal-Karta tal-Identità hija l-Awtorità kompetenti biex toħroġ kontijiet tal-e-ID għal dawk ir-residenti li jgħixu f’Malta.

  Mistoqsija: Kif nista’ nirreġistra biex tingħatali e-ID?
  Tweġiba: Biex tirreġistra għal e-ID trid tikkuntattja lil Identity Malta fuq infoeid@gov.mt jew iċċempel fuq (+356) 25904300, sabiex tivverifika l-indirizz elettroniku tal-email tiegħek ma’ numru tal-Karta tal-Identità tiegħek. La darba din tiġi vverifikata, inti tista’ taċċessa servizz online tal-gvern tal-għażla tiegħek.

  Mistoqsija: Kif nillogja bil-e-ID biex nissottometti applikazzjoni għall-benefiċċju jew naċċessa servizz ta’ Sigurtà Soċjali?
  Tweġiba: Biex tilloggja bil-e-ID biex tissottometti applikazzjoni online jew servizz tas-Sigurtà Soċjali, trid l-ewwel iddaħħal in-Numru tal-Karta tal-Identità tiegħek u l-password kif indikat hawn isfel. Int tkun awtomatikament iggwidat għall-applikazzjoni jew servizz tal-għażla li tkun għamilt. Huwa tal-parir li tillogja l-barra la darba tlesti milli tibgħat is-sottomessjoni tiegħek.

  e-ID sign in form

  Mistoqsija: X’irrid nagħmel jekk ninsa x’inhi l-password tal-e-ID tiegħi?
  Tweġiba: Jekk tinsa x’inhi l-password tal-e-ID tiegħek, inti mitlub tikklikkja fuq ‘Insejt il-Password’ kif indikat hawn isfel. Hawnhekk tkun mitlub biex iddaħħal password ġdida, filwaqt li tintbagħatlek email jew numru tal-mowbajl għall-verifikazzjoni.

  e-ID sign in form

  Mistoqsija: Jekk kif nilloggja bil-e-ID biex nissottometti applikazzjoni ninduna li l-informazzjoni personali tiegħi mhumiex korretti, x’irrid nagħmel?
  Tweġiba: Jekk meta tilloggja bil-e-ID tinduna li hemm informazzjon li tidher mhux korretti, hemm żewġ affarijiet li trid tikklassifika.

  • Jekk huma l-Isem, Kunjom jew l-Indirizz li mhux korretti, trid tikkuntattja lil Identity Malta fuq infoeid@gov.mt jew ċempel (+356) 25904300.
  • Jekk l-informazzjoni skorretta hija dik tal-indirizz elettroniku jew in-numru ta’ kuntatt, f’dak il-każ tista’ taġġorna d-dettalji billi tilloggja fuq is-sit https://eid.gov.mt bil-kredenzjali tal-e-ID tiegħek u tagħmel it-tibdil li hemm bżonn mis-sezzjoni ‘Settings ta’ Kuntatt’. It-tibdil li tagħmel ikunu instantanji b’dak li tibdel. Minn dan is-sit tista’ ukoll tibdel il-password tal-e-ID tiegħek.

  Mistoqsija: Għalfejn għandi nuża l-e-ID biex nissottometti u naċċessa applikazzjoni jew servizz online?
  Tweġiba: Hemm ħafna benefiċċji meta tuża l-e-ID biex tissottometti applikazzjoni online jew biex taċċessa xi servizz. Dawn il-benefiċċji huma li l-applikazzjoni tkun aktar magħġġla, iktar konvenjenti u jkollok aċċess immeddjat għas-servizzi mingħajr il-bżonn li tattendi fiżikament, jew tistenna f’xi kju ta’ klijenti, f’xi ċentri ta’ servizz.gov.

  Mistoqsija: X’se nigwadanja meta nissottometti applikazzjoni online bl-użu tal-e-ID?
  Tweġiba: Meta tissottometti applikazzjoni online bl-użu tal-e-ID, int tirċievi notifika b’email awtomatika fejn tkun tinkludi Numru ta’ Refereenza relatat mal-applikazzjoni, dejjem jekk tagħżel li ddaħħal l-email ppreferut tiegħek matul il-proċess. Din tkun konferma li l-applikazzjoni tkun ġiet riċevuta mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

  Mistoqsija: X’se nigwadanja meta naċċessa servizzi online bl-użu tal-e-ID?
  Tweġiba: Meta taċċessa servizzi online bl-użu tal-e-ID, tkun ipprovdut b’informazzjoni instantanja u ta’ ħin reali dwar dettalji personali tiegħek hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Mis-servizz ta’ Monitoraġġ ta’ Applikazzjoni, tkun tista’ tara l-istatus tal-applikazzjoni tiegħek. Tista’ tagħmel emendi fid-dettalji personali tiegħek hekk kif miżmuma mid-Dipartiment li jista’ jiġi aċċessat mill-Web App mySocialSecurity.

  Direttiva ġdida tal-Bank Ċentrali li daħlet fis-seħħ mill-01/01/2022 se telimina l-użu ta’ ċekkijiet f’ammonti ta’ €20 jew inqas. Ir-regolamenti l-ġodda tal-Bank Ċentrali dwar iċ-ċekkijiet għandhom l-għan li jirregolaw l-użu ta’ dan il-mezz, filwaqt li jinċentivaw lin-nies biex jagħmlu użu minn metodi ta’ pagamenti elettroniċi.

  Mistoqsija: Ser ikun jista’ jiġi msarraf ċekk maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali sal-31/12/2021 f’ammont ta’ €20 jew inqas?
  Tweġiba: Ċekk li nħareġ f’ammont ta’ €20 jew inqas b’data sal-aħħar tal-2021 se jkun jista’ jissarraf. Pereżempju ċekk li huwa datat 28/12/2021 għandu sitt xhur xorta biex jiġi msarraf, jiġifieri l-bank huwa obbligat isarraf dak iċ-ċekk ta’ €20 jew inqas.

  Mistoqsija: Ser ikun affettwat pagament maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali wara l-31/12/2021 f’ammont ta’ €20 jew inqas li jsir permezz ta’ pagment dirett il-bank?
  Tweġiba: Jekk benefiċjarju diġà qed jitħallas mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ depożitu dirett il-bank jew id-dettalji bankarji miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati sabiex pagament ikun jista’ jsir permezz ta’ depożitu dirett il-bank mhux ser ikun affettwat jekk jinħareġ pagament mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali wara l-31/12/2021 f’ammont ta’ €20 jew inqas.

  Mistoqsija: Nista’ nivverifika li d-dettalji banakarji tiegħi miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati?
  Tweġiba: Tista’ tivverika d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz tal-Web App mysocialsecurity.gov.mt jew billi żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

  Mistoqsija: Nista’ nibdel id-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali online jew billi nżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov?
  Tweġiba: Permezz tal-Web App mysocialsecurity.gov.mt tista’ tbiddel id-dettalji ta’ kif titħallas. Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ ċekk, tista’ tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Jekk diġà qed titħallas permezz ta’ depożitu l-bank, tista’ tbiddel kemm il-bank kif ukoll in-numru tal-kont, liema kont irid ikun dejjem Kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’Kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi. Tista’ tagħżel ukoll li tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek.

  Tista’ żżur ukoll wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov sabiex tbiddel id-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

  Mistoqsija: X’jiġri, f’każ li d-dettalji bankarji tiegħi miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mhumiex aġġornati sabiex nirċievi pagament tas-Sigurtà Soċjali dovut permezz ta’ depożitu dirett il-bank wara l-01/01/2022 jekk il-pagament ikun ta’ €20 jew inqas?
  Tweġiba: F’każ li d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mhumiex aġġornati sabiex tirċievi pagament permezz ta’ depożitu dirett il-bank, pagament li jkun ta’ €20 jew inqas mhux ser ikun jista’ jinħareġ. Minn hemm ‘il quddiem, tirċievi ittra ta’ notifika bil-posta li titolbok taġġorna d-dettalji bankarji tiegħek, online jew billi żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov biex tibdel id-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ladarba d-dettalji bankarji jiġu aġġornati, id-dipartiment joħroġ il-ħlas dovut b’depożitu bankarju dirett.

  Mistoqsija: X’inhuma d-dettajli li jintalbu sabiex isir pagament permezz ta’ depożitu dirett il-bank?
  Tweġiba: Id-dettjali mitluba huma: il-fergħa tal-bank tal-għażla tiegħek fejn tixitieq li jsir il-pagament permezz ta’ depożitu dirett il-bank, kif ukoll in-Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju (IBAN) tiegħek, liema kont irid ikun dejjem Kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’Kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju/a.