Mistoqsijiet Frekwenti

Mistoqsija: Huwa meħtieġ kont tal-e-ID biex wieħed jissottometti dokumenti mitluba mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali?
Tweġiba: Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta huwa meħtieġ biex wieħed jissottometti dokumenti mitluba mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ikklikkja hawn dwar kif toħloq il-kont tal-e-ID tiegħek. Intant, jekk tippreferi li ma tawtentikax bil-e-ID, int xorta tista’ tissottometti dokumenti billi tipprovdi n-Numru tad-Dokument hekk kif imniżżel fl-Ittra ta’ Sejħa mibgħuta mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Mistoqsija:  Għalxiex hemm bżonn tagħmel appell kontra deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali?
Tweġiba: Appell jista’ jiġi ppreżentat minn ċittadin Malti jew mhux Malti kontra deċiżjoni tad-Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali. Appell jista’ jsir biss fuq punt ta’ liġi jew prinċipju ta’ importanza li joħorġu mid-deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).

Mistoqsija: X’inhu meħtieġ sabiex isir appell?
Tweġiba: Sabiex isir appell hemm bżonn li tibgħat l-appell online fejn għandek tispjega jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni li jkun ħa d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ma’ l-applikazzjoni trid tehmeż kopja skenjata tal-ittra ta’ deċiżjoni li tkun intbagħtet lilek mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, kif ukoll xi dokumenti oħra li jkollok bżonn waqt is-seduta ta’ quddiem l-Arbitru biex turi xi provi li jista’ jkollok. Huwa importanti li tiċċekkja sew id-dettalji tiegħek, inkluż l-email indikat, sabiex kull risposta li tintbagħatlek int tkun infurmat matul il-proċess.

Mistoqsija: Hemm xi żmien sakemm nista nibgħat appell lill-Uffiċċju tal-Arbitru?
Tweġiba:  Iva, għandek ċans ta’ tletin (30) jum mid-data tal-ittra ta’deċiżjoni li nbagħtet lillek mid- Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex tibgħat l-appell lill-Uffiċċju tal-Arbitru.

Mistoqsija:  Jista’ xi ħadd ieħor japplika f’ismi?
Tweġiba: Iva, jista’ japplika xi ħadd ieħor f’ismek li huwa ta’ fiduċja tiegħek.

Mistoqsija:  Fuq liema benefiċċji tas-sigurtà soċjali jista’ jsir appell għalihom?
Tweġiba: Appell jista' jsir għal kull benefiċċju li jinsab taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) tal-ligijiet ta' Malta. Hemm benefiċċji li mhux appellabbli li jinkludu dawk imniżżla fil-Gazzetta tal-Gvern jew inkella dawk li jkun ġew deċiżi mill-bord mediku.

Mistoqsija: X’nistenna li jsir wara li l-appell jiġi mibgħut online?
Tweġiba: Wara li l-appell jiġi sottomess online, għandek tirċievi awtomatikament notifika b’email bin-numru ta’ referenza tal-Uffiċċju tal-Arbitru.  F’din l-email ikollok ukoll link fejn jiggwidak biex issegwi fejn wasal il-proċess.  L-Uffiċċju tal-Arbitru ikun direttament infurmat b’dan l-appell fejn hawnhekk jibda l-proċess biex issir il-verifikazzjoni tal-appell.  Sussegwentement, matul il-proċess kollu, inti tkun innotifikat b’email bid-dati tal-laqgħat tal-Bord u d-deċiżjoni finali.

Mistoqsija: Huwa obbligat li nidher personalment għas-seduti tal-Bord?
Tweġiba: Iva, inti obbligat li tidher personalment għas-seduta tal-Bord għax il-każ huwa tal-persuna li tkun għamlet l-appell.   Intant jista’ jkun hemm preżenti persuna ta' fiduċja tiegħek, li f’dan il-każ, trid tiġi ppreżenta prokura li tagħtiha d-dritt li titkellem għan-nom tiegħek bħala appellant/a.

Mistoqsija: Jekk ikun hemm reviżjoni tal-każ, l-appell jista’ jitwaqqa’ qabel jinstema?
Tweġiba: Jekk id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ikun irreveda l-każ u ġie deċiż li jiġi revokat, inti bħala appellant/a għandek tinforma lis-Segretarja tal-Arbitru sabiex il-każ jitwaqqaf milli jkompli jinstema.

Mistoqsija: Min ikun preżenti waqt il-Bord tas-seduta?
Tweġiba: Waqt il-Bord tas-seduta, ikun hemm preżenti l-Arbitru, li jkun avukat li jkollu warrant ta’ mil-anqas ta’ sebgħa snin.  Ikun hemm ukoll, rappreżentant tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali sabiex jippreżenta il-każ għala tkun oriġinarjament ittieħdet d-deċiżjoni b’dak it-tali mod.  Inti jew ir-rappreżentat/a tiegħek, tkunu wkoll preżenti waqt din is-seduta.

Mistoqsija: L-appell kif jigi deċiż?
Tweġiba: L-appell jiġi deċiż billi wara li jitressqu l-provi kemm tiegħek bħala appellant/a, kif ukoll tal-Uffiċċju tal-Arbitru jgħaddi għad-deċiżjoni finali li tintbagħat bil-posta reġistrata.  Tintbagħat ukoll notifika b’email b’din l-istess deċiżjoni finali.

Mistoqsija: X’jista’ jsir wara li l-appell jiġi deċiż?
Tweġiba: Wara li l-appell jiġi deċiż, jekk inti bħala appellant/a ma taċċettax id-deċiżjoni tal-Arbitru, tista’ ittella il-każ lill-Qorti tal-Appell (kompetenza inferjuri) fi żmien tletin (30) jum sabiex tiġi kkonfermata jew tinbidel id-deċiżjoni tal-Arbitru. Provi ġodda ma jistgħux jinġiebu f'dan il-livell.

Mistoqsija: Wara l-Qorti tal-Appell sede (kompetenza inferjuri), x’jista’ jsir aktar?
Tweġiba: Il-Qorti tal-Appell hija l-aħħar stadju u għalhekk wara ma jista' jsir xejn aktar.

Mistoqsija: Kif nista’ naċċessa dan is-servizz biex nibgħat appell online?
Tweġiba: Tista’ taċċessa dan is-servizz billi tikklikkja hawn.

Mistoqsija: Sabiex wieħed ikollu aċċess għad-dettalji bankarji tiegħu miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, hija meħtieġa e-ID?
Tweġiba: Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta huwa meħtieġ biex taċċessa d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mill-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ikklikkja hawn dwar kif toħloq il-kont tal-e-ID tiegħek.

Mistoqsija: Jista' wieħed ibiddel id-dettalji bankarji online ta' kif jitħallsu l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali?
Tweġiba: Jekk bħalissa qed tirċievi pagamenti ta' benefiċċji b'ċekk, tista' tibdel id-dettalji tiegħek biex tibda tirċievi pagamenti b'depożitu dirett f'bank.

Mistoqsija: Jekk wieħed diġà qed jirċievi pagamenti b'depożiti bankarji, jista' jibdel id-dettalji bankarji online?
Tweġiba: L-isem tal-bank u n-numru tal-IBAN jistgħu jiġu emendati.

Mistoqsija: Jista' wieħed jagħżel li jirċievi notifika ta' pagament permezz ta' SMS?
Tweġiba: Tista' tagħżel li tirċievi notifika permezz ta' SMS meta l-benefiċċju tiegħek ikun ġie depożitat.

Mistoqsija: Jista' wieħed jagħżel li jibdel lura d-dettalji bankarji biex jibda jirċievi pagamenti permezz ta’ ċekk minn dan is-servizz?
Tweġiba: Minn dan is-servizz ma tistax tibdel lura d-dettalji bankarji tiegħek biex tibda tirċievi pagamenti permezz ta’ ċekk.

Mistoqsija: Jista' Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur ta' benefiċjarju reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jbiddel id-dettalji bankarji online tal-benefiċjarju billi jawtentika bl-e-ID tiegħu stess?
Tweġiba: Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur ta' benefiċjarju jista' jibdel id-dettalji bankarji tal-benefiċjarju online billi jawtentika bl-e-ID tiegħu stess.

Mistoqsija: X'jiġri jekk ma jiġix riċevut depożitu fil-bank?
Tweġiba: Jekk depożitu fil-kont bankarju ma jiġix finalizzat minħabba numru tal-kont ħażin jew għeluq tal-kont, min jagħmel it-talba għandu jinnotifika lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali immedjatament online. Il-proċedura hija dan li ġej:

  • Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinnotifika lill-Bank dwar it-tranżazzjoni.
  • Il-Bank iwettaq il-kontrolli meħtieġa biex jispeċifika r-raġuni għaliex id-depożitu bankarju ma ġiex finalizzat.
  • Jekk it-tranżazzjoni tiġi kklerjata, rifużjoni ssir permezz ta' ċekk sakemm ma jiġix fornut numru alternattiv tal-kont Bankarju permezz ta' talba oħra. Madankollu s-sostituzzjoni ta’ ċekk jista’ isir biss fejn l-ammont ikun aktar minn €20, inkella għandu jiġi pprovdut numru tal-kont bankarju.

Din il-proċedura normalment tieħu minn 10 sa 15-il jum biex tiġi ffinalizzata.

Mistoqsija: X'inhi l-proċedura jekk wieħed ikollu ordni ta' sekwestru?
Tweġiba: Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif xieraq.

Mistoqsija: X'tip ta' kont bankarju għandu jiġi indikat għall-pagamenti tal-benefiċċju li għandhom jiġu depożitati fih?
Tweġiba: Pagamenti ta' benefiċċju għandhom jiġu depożitati f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti, iżda mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat irid ikun f'isem il-benefiċjarju. Id-dettalji tal-kont bankarju pprovduti jintużaw ukoll għall-benefiċċji kollha li tista' tkun qed tirċievi bħalissa.

Mistoqsija: Kif jista’ wieħed jaċċessa s-servizz online?
Tweġiba: Trid tawtentika biex taċċessa s-servizz tad-Dettalji Bankarji.

Mistoqsija: Huwa meħtieġ kont tal-e-ID biex wieħed jaċċessa d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu / tagħha hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali?
Tweġiba: Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta huwa meħtieġ biex wieħed jaċċessa d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu / tagħha hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ikklikkja hawn dwar kif toħloq il-kont tal-e-ID tiegħek.

Mistoqsija: Nista’ nibdel id-dettalji tal-kuntatt tiegħi online għal kif jagħmel kommunikazzjoni miegħi id-Dipartment tas-Sigurtà Soċjali?
Tweġiba: Jekk int reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, int tista’ tibdel id-dettalji ta’ kuntatt ta’ kif id-Dipartiment jagħmel kuntatt miegħek.

Mistoqsija: X’inhuma d-dettalji ta’ kuntatt li id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali iżomm dwari?
Tweġiba: Id-dettalji ta’ kuntatt hekk kif miżmuma dwarek jinkludu l-indirizz postali, indirizz tal-email, in-numru tal-linja fissa, in-numru tal-mowbajl u jekk tirrikjedix li tirċievi notifika b’SMS meta jidħollok pagament ta’ benefiċju.

Mistoqija: Nista’ nagħżel li nibda nirċievi notifikazzjoni b’SMS minn dan is-servizz?
Tweġiba: Minn dan is-servizz tista’ tagħżel li tibda tirċievi notifikazzjoni b’SMS kull meta jiġi ddepożitat pagament ta’ benefiċċju.

Mistoqsija: Liema huma d-dettalji li jien nista’ nibdel minn dan is-servizz?
Tweġiba: Id-dettalji li tista’ tibdel minn dan is-servizz huma l-indirizz postali, biex dan jirrifletti dak li hemm imniżżel bħalissa fuq il-Karta tal-Identità tiegħek, l-indirizz tal-email, in-numru tal-linja fissa, in-numru tal-mowbajl u jekk tridx tibda tirċievi notifikazzjoni b’SMS kull darba li jsirlek depożitu ta’ benefiċċju li jista’ jkollok.

Mistoqsija: Jekk jien ngħix barra minn Malta u d-Dipartiment huwa nfurmat, nista’ nibdel l-indirizz għal dak ta’ wieħed barrani?
Tweġiba: Jekk int tgħix barra minn Malta u diġa għandek indirizz postali barrani rreġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, int tista’ tibdel l-indirizz barranin, sakemm int ma tibdilx għal pajjiż differenti. Tibdil minn indirizz postali f’Malta għal indirizz postali barrani u viċi-versa, mhuwiex aċċettat minn dan is-servizz.

Mistoqsija: Jekk jien irrid nibdel l-indirizz postali tiegħi minn pajjiż għall-ieħor x’irrid nagħmel?
Tweġiba: Inti tista’ tibdel l-indirizz postali minn pajjiż għall-ieħor differenti billi tikklikka hawn. Ikollok bżonn tipprovdi l-indirizz postali l-ġdid. Ikollok bżonn ukoll tipprovdi n-numru tal-Pensjoni u n-Numru tal-Karta tal-Identità / Numru tal-Passaport. Din l-informazzjoni ma tkunx mibdula instantanjament peress li qabel ikunu jridu jsiru l-verifiki meħtieġa.

Mistoqsija: Kif nista’ naċċessa dan is-servizz online?
Tweġiba: Inti trid tawtentika biex taċċess is-servizz ta’ Dettalji ta’ Kuntatt.

Mistoqsija: Huwa meħtieġ kont tal-ID biex wieħed jissottometti u jagħmel monitoraġġ taċ-ċertifikati mediċi blu tiegħu sottomessi lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali?
Tweġiba: Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta huwa meħtieġ biex wieħed jissottometti u jagħmel monitoraġġ taċ-ċertifikati mediċi blu tiegħu sottomessi lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ikklikkja hawn dwar kif toħloq il-kont tal-e-ID tiegħek.

Mistoqsija: X’inhu l-ammont minimu ta’ żmien li wieħed irid ikun marid qabel jissottometti ċertifikat mediku blu?
Tweġiba: M’intix meħtieġ li tissottometti ċ-ċertifikat mediku blu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jekk il-perjodu tal-mard huwa ta’ 3 ijiem jew inqas. Intant, min iħaddmek għandu d-dritt li jitolbok kopja taċ-ċertifikat mediku blu anke jekk tkun inqas minn 3 ijiem ma tiflaħx.

Mistoqsija: Sa meta u kemm-il darba għandi nippreżenta ċertifikat mediku blu?
Tweġiba: Ċertifikat mediku blu għandu jiġi sottomess lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien 10 ijiem mill-1 jum tal-mard.  L-uniċi eċċezzjonijiet aċċettati huma minħabba dħul fl-isptar jew trattament barra mill-pajjiż. Ċertifikat mediku blu jista’ jiġi sottomess kull 14-il jum għal mard fit-tul.

Mistoqsija: Kif nista’ nissottometti kopja taċ-ċertifikat mediku blu online?
Tweġiba: Iċ-ċertifikat mediku blu jista’ jiġi sottomess online billi tikklikkja hawn. Mal-formola online tkun trid tehmeż kopji skannjati taż-żewġ naħat taċ-ċertifikat mediku blu. Tkun trid ukoll tipprovdi numru tal-IBAN għal xi pagamenti ta’ Benefiċċji tal-Mard li inti tista’ tkun intitolata għalih.

Mistoqsija: Nista’ nara ċ-ċertifikati mediċi blu li jien inkun issottomettejt lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali?
Tweġiba: Tista’ tara ċ-ċertifikati mediċi blu tiegħek ippreżentati fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, inkluż dawk li ssottomettejt mhux online. Tkun tista’ tara biss dawk li jkunu ġew ivverifikati mis-sezzjoni tal-back-office tal-aħħar 5 snin taħt is-servizz ta’ Monitoraġġ taċ-Ċertifikat Mediku Blu. Iċ-ċertifikati huma elenkati skond is-sena u ppreżentati kronoloġikament. Ċertifikat ta’ 3 ijiem jew inqas mhux se jkun elenkat f’dan is-servizz.

Mistoqsija: Nista’ nara t-talbiet tiegħi għall-benefiċċji tal-mard?
Tweġiba: Filwaqt li ċ-ċertifikati mediċi blu nfushom mhumiex indikazzjoni ta’ talba għall-Benefiċċju tal-Mard, ladarba ċ-ċertifikat mediku blu tiegħek jiġi pproċessat mis-sezzjoni tal-backoffice, tkun tista’ tara wkoll it-talba tiegħek għall-benefiċċju tal-mard taħt is-servizz ta’ Monitoraġġ tal-Applikazzjoni, Minn dan is-servizz tista’ tara talbiet tiegħek ta’ dawn l-aħħar 12-il xahar.

Permezz tal-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap.12. tal-Ligijiet ta’ Malta, ġie stabbilit illi ma jistax jinħareġ mandat ta’ sekwestru mhux biss fuq kull benefiċċju, pensjoni, allowance jew għajnuna imsemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap.318.) jew pensjoni privata jew kwalunkwe pensjoni, benefiċċju jew allowance oħra maħruġa mill-Gvern jew gvern barrani ieħor, iżda ukoll fuq kontijiet bankarji li huma użati sabiex benefiċċjarji jirċievu l-imsemmija benefiċċji.

Bis-saħħa ta’ din l-emenda, ġie ukoll stabbilit illi l-banek lokali għandhom jiżguraw illi l-benefiċċji soċjali riċevuti fil-kontijiet tal-benefiċċjarji m’għandhomx jiġu milqutin bl-effett ta’ mandat ta’ sekwestru. Barra minn hekk, l-emenda tistipula ukoll li l-banek lokali għandhom jiftħu kontijiet bankarji separati sabiex fihom kull benefiċjarju jkun jista’ jirċievi l-benefiċċji soċjali.

Għaldaqstant, kull individwu li jibbenefika minn benefiċċju soċjali hawn fuq elenkat, għandu, f’każ li jinħareġ mandat ta’ sekwestru fuq il-kontijiet bankarji tiegħu, jagħmel kuntatt minnufih mal-bank tiegħu sabiex tali benefiċċji jiġu meħlusin mill-effett tal-mandat ta’ sekwestru.

Mistoqsija: Minn meta daħlet fis-seħħ l-emenda fil-liġi li tirregola mandat ta’ sekwestru fuq beneficcju socjali?
Tweġiba: Mid-29/10/2021, l-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.) ġie emendat sabiex ma jinżammu l-ebda benefiċċji kontra mandat ta’ sekwestru. Jekk għandek mandat ta’ sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 318 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, biex ikollok kont bankarju maħruġ f’ismek kif meħtieġ.

Mistoqsija: X’għandi nagħmel f’każ li nirċievi mandat ta’ sekwestru u qed nircievi beneficcju socjali?
Tweġiba: F’każ li tirċievi mandat ta’ sekwestru, tista’ minnufih tagħmel kuntatt mal-bank lokali tiegħek sabiex il-benefiċċji tiegħek ma jiġux milqutin negattivament bl-effett tal-mandat?

Mistoqsija: Għandi bżonn xi prova jew dokumentazzjoni biex tiġi pprovdutai lil bank?
Tweġiba: Id-dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ser jieħu ħsieb illi jipprovdi lill-individwu bid-dokumentazzjoni rikjesta sabiex ikun jista’ jipprovdiha lil bank. Għalhekk huwa fl-interess tiegħek li titlob id-dokumentazzjoni mingħand id-Dipartiment sabiex tkun tista’ tipprovdihom lill-bank lokali tiegħek billi iċċempel Freephone 153 jew iżżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Mistoqsija: X’għandi nagħmel f’każ li mandat ta’ sekwestru ħareġ qabel ma daħlet din l-emenda?
Tweġiba: Din l-emenda ser tkun qed tapplika għal dawk il-mandati li daħħlu fis-seħħ wara li ġiet introdotta l-emenda. Fil-każ ta’ mandati li nħarġu qabel l-introduzzjoni ta’ din l-emenda, l-individwu jista’ xorta waħda jagħmel kuntatt mal-bank sabiex minn dik id-data li fiha jsir il-kuntatt, il-benefiċċji ma jibqgħux jiġu milqutin bl-effett tal-mandat.

Mistoqsija: Fil-kont personali tiegħi għandi flejjes oħra apparti benefiċċji soċjali, dawn x’isir minnhom?
Tweġiba: Jekk fil-kont bankarju tiegħek għandek flejjes li m’humiex benefiċċji soċjali, dawn ser jibqgħu milqutin bl-effett tal-mandat ta’ sekwestru. Huma biss benefiċċji soċjali kif imsemmija fil-liġi li m’humiex ser ikunu milqutin bl-effett tal-mandati.

Mistoqsija: F’każ li għandi kont bankarju li fih nirċievi l-benefiċċji soċjali u nirċievi mandat ta’ sekwestru, x’ser ikun qiegħed jagħmel il-bank?
Tweġiba: Wara li tagħmel kuntatt mal-bank, il-benefiċċji soċjali m’għandhomx jibqgħu milqutin bl-effett tal-mandat. Il-Liġi tistipula ukoll li l-bank jista’ jiftaħlek kont ieħor separat f’ismek li jkun użat esklussivament għal depożiti ta’ benefiċċji soċjali. F’dan il-każ għandek tinforma minnufih lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali bin-numru tal-IBAN ta’ dan il-kont il-ġdid.

Mistoqsija: Nista’ nirċievi il-benefiċċju b’ċekk minflok?
Tweġiba: L-emenda fil-liġi ġiet introdotta sabiex kull benefiċċju, allowance, għajnuna jew pensjoni mħallsa taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), ma’ jiġux maqbuda taħt ordni ta’ mandat ta’ sekwestru. Għaldaqstant, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinkoraġġik sabiex il-pagamenti tiegħek tirċevihom f’kont bankarju.

Mistoqsija: S’issa nirċievi l-benefiċċju b’ċekk. Jekk għandi mandat ta’ sekwestru x’irid nagħmel?
Tweġiba: Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u tirċievi mandat ta’ sekwestru, għandek minnufih tagħmel kuntatt mal-bank lokali tiegħek sabiex kif tistipula l-liġi, l-bank jista’ jiftaħlek kont f’ismek li jkun użat esklussivament għal depożiti ta’ benefiċċju soċjali.

Mistoqsija: Ser nibqa nirċevi l-benefiċċju b’ċekk?
Tweġiba: Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ ċekk, tista’ tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Huwa maħsub li fil futur qarib ma jibqgħux jinħarġu pagamenti permezz ta’ ċekk.

Mistoqsija: F’każ li l-bank iżżomli l-pagament, x’għandi nagħmel?
Tweġiba: Ma jistax jinħareġ mandat ta’ sekwestru fuq kull benefiċċju, pensjoni, allowance jew għajnuna imsemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), kif ukoll fuq kontijiet bankarji li huma użati sabiex benefiċċjarji jirċievu l-imsemmija benefiċċji. Għalhekk, għandek minnufih tagħmel kuntatt mal-bank lokali tiegħek sabiex tali benefiċċji jiġu meħlusin mill-effett tal-mandat ta’ sekwestru. Jekk għal xi raġuni wara li tkun għamilt kuntatt mal-bank dan xorta iżżomlok il-pagament, inti għandek minnufiħ tinforma lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali billi iċċempel Freephone 153 jew iżżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Mistoqsija: Sabiex wieħed ikollu aċċess għall-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħu online, hija meħtieġa e-ID?
Tweġiba: Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta huwa meħtieġ biex taċċessa l-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħek online. Ikklikkja hawn dwar kif toħloq il-kont tal-e-ID tiegħek.

Mistoqsija: X'turi l-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħi?
Tweġiba: Il-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħek turi dawk il-kategoriji ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u krediti ta’ Klassi 1 li jirreferu għal persuni mpjegati, kif ukoll Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u krediti ta’ Klassi 2 / Klassi 3 li jirreferu għal persuni li jaħdmu għalihom infushom / jimpjegaw lilhom infushom.

Mistoqsija: Meta jintwerew il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tas-sena ta' qabel?
Tweġiba: Il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tas-sena preċedenti jintwerew f'Diċembru tas-sena ta' wara.

Mistoqsija: Huwa normali li jkollok Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali neqsin?
Tweġiba: Jekk wara l-età ta’ 16-il sena, kien hemm perjodi li fihom ma kontx impjegat bi qliegħ, ma kontx toqgħod Malta, jew ġejt uffiċjalment eżentat milli tħallas Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, huwa normali li jkollok Kontribuzzjonijiet u / jew Krediti tas-Sigurtà Soċjali neqsin matul dawn il-perjodi.

Mistoqsija: Nista' nipprintja jew nagħżel li nissejvja kopja tal-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħi?
Tweġiba: Tista' tipprintja jew tagħżel li tissejvja kopja f'format PDF tal-lista tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tiegħek.

Mistoqsija: Nista' nara l-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħi online?
Tweġiba: Biex tara l-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa tiegħek online ikklikkja hawn.

Direttiva ġdida tal-Bank Ċentrali li daħlet fis-seħħ mill-01/01/2022 se telimina l-użu ta’ ċekkijiet f’ammonti ta’ €20 jew inqas. Ir-regolamenti l-ġodda tal-Bank Ċentrali dwar iċ-ċekkijiet għandhom l-għan li jirregolaw l-użu ta’ dan il-mezz, filwaqt li jinċentivaw lin-nies biex jagħmlu użu minn metodi ta’ pagamenti elettroniċi.

Mistoqsija: Ser ikun jista’ jiġi msarraf ċekk maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali sal-31/12/2021 f’ammont ta’ €20 jew inqas?
Tweġiba: Ċekk li nħareġ f’ammont ta’ €20 jew inqas b’data sal-aħħar tal-2021 se jkun jista’ jissarraf. Pereżempju ċekk li huwa datat 28/12/2021 għandu sitt xhur xorta biex jiġi msarraf, jiġifieri l-bank huwa obbligat isarraf dak iċ-ċekk ta’ €20 jew inqas.

Mistoqsija: Ser ikun affettwat pagament maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali wara l-31/12/2021 f’ammont ta’ €20 jew inqas li jsir permezz ta’ pagment dirett il-bank?
Tweġiba: Jekk benefiċjarju diġà qed jitħallas mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ depożitu dirett il-bank jew id-dettalji bankarji miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati sabiex pagament ikun jista’ jsir permezz ta’ depożitu dirett il-bank mhux ser ikun affettwat jekk jinħareġ pagament mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali wara l-31/12/2021 f’ammont ta’ €20 jew inqas.

Mistoqsija: Nista’ nivverifika li d-dettalji banakarji tiegħi miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati?
Tweġiba: Tista’ tivverika d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz tal-Web App mysocialsecurity.gov.mt jew billi żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov.

Mistoqsija: Nista’ nibdel id-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali online jew billi nżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov?
Tweġiba: Permezz tal-Web App mysocialsecurity.gov.mt tista’ tbiddel id-dettalji ta’ kif titħallas. Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ ċekk, tista’ tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Jekk diġà qed titħallas permezz ta’ depożitu l-bank, tista’ tbiddel kemm il-bank kif ukoll in-numru tal-kont, liema kont irid ikun dejjem Kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’Kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi. Tista’ tagħżel ukoll li tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek.

Tista’ żżur ukoll wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov sabiex tbiddel id-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Mistoqsija: X’jiġri, f’każ li d-dettalji bankarji tiegħi miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mhumiex aġġornati sabiex nirċievi pagament tas-Sigurtà Soċjali dovut permezz ta’ depożitu dirett il-bank wara l-01/01/2022 jekk il-pagament ikun ta’ €20 jew inqas?
Tweġiba: F’każ li d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mhumiex aġġornati sabiex tirċievi pagament permezz ta’ depożitu dirett il-bank, pagament li jkun ta’ €20 jew inqas mhux ser ikun jista’ jinħareġ. Minn hemm ‘il quddiem, tirċievi ittra ta’ notifika bil-posta li titolbok taġġorna d-dettalji bankarji tiegħek, online jew billi żżur wieħed miċ-ċentri ta’ servizz.gov biex tibdel id-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ladarba d-dettalji bankarji jiġu aġġornati, id-dipartiment joħroġ il-ħlas dovut b’depożitu bankarju dirett.

Mistoqsija: X’inhuma d-dettajli li jintalbu sabiex isir pagament permezz ta’ depożitu dirett il-bank?
Tweġiba: Id-dettjali mitluba huma: il-fergħa tal-bank tal-għażla tiegħek fejn tixitieq li jsir il-pagament permezz ta’ depożitu dirett il-bank, kif ukoll in-Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju (IBAN) tiegħek, liema kont irid ikun dejjem Kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f’Kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju/a.