Benefiċċju għal Mard

Ħarsa ġenerali

Il-Benefiċċju għal Mard jista’ jingħata lil persuna li għadha ma laħqitx l-età tal-irtirar u għandu jimtela ċertifikat mediku blu minn tabib. Iċ-ċertifikat mediku blu għandu jiġi sottomess lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien għaxart (10) ijiem mill-ewwel jum tal-mard.  L-uniċi eċċezzjonijiet aċċettati huma dovuti għad-dħul fl-isptar jew trattament barra mill-pajjiż. Min-naħa l-oħra, il-kopja taċ-ċertifikat mediku blu għandha tingħata lil min iħaddem. Jekk il-mard ikun iktar minn erbatax-il (14) ġurnata iċ-ċertifikat mediku blu għandu jiġi mġedded kull żewġ (2) ġimgħat, sakemm l-persuna tkun tajba biex terġa’ tmur lura x-xogħol.

Dawk li jagħmlu t-talba għandhom jiżguraw li l-indirizz miktub fuq iċ-ċertifikat jaqbel mal-indirizz uffiċjali miżmum mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, li jintuża mid-dipartiment għal kull korrispondenza uffiċjali. Għalhekk, ma jsir l-ebda tibdil fl-indirizz uffiċjali li għandu d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jekk ikun differenti minn dak sottomess fuq iċ-ċertifikat. 

Tista’ tivverifika u taġġorna biss l-indirizz uffiċjali tiegħek online, skont l-indirizz attwali fuq il-Karta tal-Identità tiegħek billi tikklikkja hawn, jew żur wieħed mill-hubs ta’ servizz.gov għal aktar għajnuna.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

 • Persuna m’għandiex għalfejn tissottometti ċ-ċertifikat mediku blu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’każijiet fejn il-perjodu ta’ inkapaċità mix-xogħol huwa ta’ tlett (3) ijiem jew anqas.
 • Ċertifikazzjoni ta’ mard ta’ tlett (3) ijiem jew anqas ma jikkostitwix talba għall-benefiċċju għal mard iżda l-kopja taċ-ċertifikat trid tingħata lil min iħaddem, jekk dan jesiġi li jkun irid il-Kopja għall-Prinċipal.
 • Ċertifikat ta’ Bidu u Tmiem jew Ċertifikat Magħluq jiċċertifika li l-persuna assigurata mhijiex tajba għax-xogħol għal perjodu speċifiku ta’ jiem li ma jaqbiżx l-erbatax-il (14) ġurnata.
 • Ċertifikat ta’ Bidu jew Bidu Miftuħ jiċċertifika li l-persuna assigurata ġiet eżaminata medikament għall-ewwel darba u mhux se tkun tajba għax-xogħol għal aktar minn erbatax-il (14) ġurnata.
 • Ċertifikat ta’ Kontinwazzjoni għandu jsir wara jiġi maħruġ ċerifikat ta’ bidu, wara erbatax-il (14) jum mid-data tal-eżaminazzjoni tat-tabib tal-ewwel ċertifikat. Ċertifiikat ta’ kontinwazzjoni jiċċertifika li l-persuna assigurata għadha mhix kapaċi tattendi x-xogħol għall-perjodu li ma jeċċedix l-erbatax-il (14) ġurnata mid-data tal-eżami fuq iċ-ċertifikat mediku blu. Jekk iż-żmien li l-persuna ċċertifikata bħala mhux tajba biex tidħol għax-xogħol jeċċedi l-erbatax-il (14) jum mid-data tal-eżaminazzjoni tat-tabib indikat fiċ-ċertifikat ta’ kontinwazzjoni, ċertifikat ieħor ta’ kontinwazzjoni irid jiġi sottomess, bid-data tal-eżaminazzjoni tat-tabib trid tkun bi ħmistax-il (15) jum il-bogħod miċ-ċertifikat ta’ qabel. It-tieni ċertifikat ta’ kontinwazzjoni jista’ jiċċertifika lill-pazjent bħala li għadu mhux tajjeb għax-xogħol għax perjodu ta’ erbatax-il (14) jum ieħor, sakemm ikun imiss ċertifikat ta’ kontinwazzjoni ieħor jew ta’ tmiem.
 • Ċertifikat ta’ Tmiem jew Finali jiċċertifika li l-persuna assigurata tista’ tidħol għax-xogħol fid-data speċifikata fuq iċ-ċertifikat mediku blu għal perjodu li ma jeċċedix l-erbatax-il (14) ġurnata mid-data tal-eżami fuq l-istess ċertifikat.
 • Persuna li ssofri mill-marda tal-Fibromyalgia jew Myalgic Encephalomyelitis (ME) titħallas il-benefiċċju tal-Mard mill-ewwel ġurnata ta’ mard hekk kif tagħmel it-tieni talba ta’ mard fl-istess sena.
 • Persuna li għaddejja minn kors ta’ terapija minħabba l-kanċer titħallas l-benefiċċju tal-Mard mill-ewwel ġurnata ta’ mard hekk kif tagħmel it-tieni talba ta’ mard fl-istess sena.
 • Ġenituri li minħabba li jinsabu neqsin mid-dinja tax-xogħol għaliex uliedhom qed jieħdu kura għal mard rari, jistgħu jkunu eliġibbli għal kreditu tal-kontribuzzjoni għal perjodu massimu ta’ tmien (8) snin.

X’se tingħata

Impjegat jitħallas il-Benefiċċju għal Mard mir-raba’ (4) jum tal-marda (l-għada tad-data tal-eżami), peress li l-ewwel tlett (3) ijiem jitħallsu minn min iħaddem. Min iħaddem għandu żewġ (2) għażliet:

 1. Iħallas il-paga sħiħa tal-impjegat għall-ewwel tlett (3) ijiem ta’ mard u mbagħad iħallas id-differenza bejn ir-rata tal-benefiċċju għal mard u l-paga għal kumplament tal-mard ċertifikat; jew
 2. Iħallas il-paga sħiħa tal-impjegat għat-tul tal-mard ċertifikat kollu u l-impjegat jirrifondi lil min iħaddem il-ħlas tal-Benefiċċju għal Mard ladarba dan jinħareġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Jekk persuna tkun diġà qed tirċievi ħlas f’kont bankarju, il-ħlas tal-Benefiċċju għal Mard isir fl-istess kont bankarju.

Persuna li taħdem għal rasha li tissottometti ċertifikat mediku blu tingħata Benefiċċju għal Mard mir-raba’ (4) jum tal-mard, u hi intitolata għar-rata ta’ Benefiċċju fiss.

Il-Benefiċċju għal Mard jingħata skont in-numru ta’ ġranet tax-xogħol f’ġimgħa tax-xogħol normali,  jiġifieri ġimgħa ta’ ħamest (5) jew sitt (6) ijiem. L-ebda ħlas ma jsir għal btajjel pubbliċi u l-Ħdud.

Persuna li waqfet taħdem minħabba raġunijiet ta’ mard u qed tistenna li tingħata Pensjoni tal-Invalidità Kontributorja jew ma tkunx f’qagħda li taħdem u qed tissottometti ċertifikati mediċi blu kull żewġ (2) ġimgħat, tista’ tingħata wkoll Benefiċċju għal Mard. F’dan il-każ il-ħlas isir mit-Tnejn sas-Sibt kif ukoll għall-btajjel pubbliċi, ħlief il-Ħdud.

L-impjegati tal-Gvern huma esklużi milli jingħataw Benefiċċju għal Mard waqt li jkunu fuq leave għal mard bi ħlas.

F’każ ta’ pazjenti li jintbagħtu għal kura barra minn Malta mill-Gvern ta’ Malta u li ma setgħetx tingħata din il-kura f’Malta, bħala riżultat ta’ ftehimiet bilaterali internazzjonali, għandha tiġi sottomessa talba għal Benefiċċju tal-Mard għal Kura Barra minn Malta. L-applikant, jew persuna responsabbli mill-applikant marid, għandu jinforma lis-sezzjoni tat-Trattament Barra minn Malta responsabbli fl-isptar Mater Dei biex jimla formola speċifika li tkun tinkludi d-dettalji tal-applikant, ir-raġuni għall-kura barra minn Malta u għal kemm se ddum il-kura. Din il-formola tintbagħat lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għall-ipproċessar, fejn il-ħlas għall-Benefiċċju tal-Mard jinħareġ lill-applikant.

F’każijiet oħrajn li jinvolvu ċittadini Maltin jew tal-Unjoni Ewropeja li huma normalment impjegati f’Malta u/jew huma assigurati taħt il-leġislazzjoni Maltija tas-Sigurtà Soċjali, jistgħu jissottomettu Talba għal Benefiċċju tal-Mard f’Malta jekk jinzertaw li jkunu jeħtieġu kura medika ta’ emerġenza jew mhux prevista waqt li jkunu barra. Dawk li jagħmlu t-talba huma mitluba jissottomettu ċertifikat mediku barrani jew ittra ta’ ħruġ ta’ sptar barrani bl-Ingliż jekk ċertifikat mediku blu ma jkunx possibbli li jiġi sottomess għal raġunijiet loġistiċi jew amministrattivi. Id-dettalji taċ-ċertifikat/l-ittra ta’ kwittanza għandhom jinkludu d-dettalji tal-applikant, ir-raġuni u t-tul tat-trattament barra l-pajjiż. Dawn iċ-ċertifikati jew ittri ta’ kwittanza għandhom jiġu sottomessi lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien raġonevoli, u jekk ikunu sodisfaċenti, jistgħu jservu bħala alternattiva għal ċertifikat mediku blu tal-Bidu, Intermedju jew Finali kif imsemmi qabel. Dawn it-tip ta’ sottomessjonijiet iridu jintbagħatu online billi tikklikkja hawn.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Tista’ tagħmel użu minn Kalkulatur online sabiex tagħmel stima tal-intitolament għall-Benefiċċju għal Mard.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Biex persuna tkun eliġibbli għar-rata ta’ koppja ta’ Benefiċċju għal Mard, trid tkun:
  • Miżżewġa jew f’unjoni ċivili mal-konjuġi li ma taħdimx full-time.
  • Separata legalment imma tagħti manteniment lill-ex-konjuġi.
  • Ġenitur waħdu li jkollu l-kura u l-kustodja tat-tfal taħt it-tlieta u għoxrin (23) sena. Fil-każ ta’ kustodja maqsuma, l-applikant irid jagħti manteniment lil konjuġi jew qed jirċievi Allowance tat-Tfal.
 • Biex persuna tkun eliġibbli għar-rata ta’ persuna waħedha ta’ Benefiċċju għal Mard, trid tkun:
  • Persuna waħedha.
  • Miżżewġa jew f’unjoni ċivili mal-konjuġi li taħdem full-time.
  • Separata legalment iżda ma tagħtix manteniment lill-ex-konjuġi.
  • Ġenitur waħdu li ma jkollux il-kura u l-kustodja tat-tfal taħt it-tlieta u għoxrin (23) sena.
 • L-applikant irid ikun ħallas minn tal-inqas ħamsin (50) Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1 u / jew tal-Klassi 2 minn meta ġie reġistrat taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) sad-data tat-talba għall-benefiċċju; kif ukoll ikun ħallas jew ġie akkredidat għoxrin (20) Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali matul l-aħħar sentejn sħaħ qabel is-sena li fiha ssir it-Talba għall-Benefiċċju għal Mard.

Il-Benefiċċju għal Mard għandu jitħallas sa miju u sitta u ħamsin (156) jum u jista’ jiġi estiż sa erba’ mija u tmienja u sittin (468) ġurnata ta’ benefiċċju f’sentejn (2) skond id-deċiżjoni tal-Bord Mediku. Il-ħlas massimu jiddependi wkoll min-numru ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa waqt l-impjieg ta’ min jagħmel it-talba.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Iċ-ċertifikat mediku il-blu mimli minn tabib mediku.
 • Żgura li d-dettalji bankarji tiegħek hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati sabiex tirċievi ħlasijiet b’depożitu dirett f’bank. In-numru tal-IBAN għandu jkun kont tat-Tfaddil jew Kurrenti u mhux kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem l-benefiċjarju biss. Id-dettalji bankarji jistgħu jiġu aġġornati fuq mySocialSecurity.

Kif tapplika

Wieħed jista’ jissottometti kopja taċ-ċertifikat mediku blu online. Il-ħin approssimattiv li jittieħed biex timtela l-applikazzjoni huwa ta’ ħames (5) minuti.

Jew wieħed jista’ jieħu ċ-ċertifikat mediku blu oriġinali fl-eqreb  ċentru ta’ servizz.gov.

Inti għandek tirċievi l-ħlas fi żmien għoxrin (20) ġurnata jekk id-dettalji meħtieġa jiġu sottomessi u li int tkun eliġibbli. Biex tara pagamenti relatati, l-utent irid jaċċessa s-servizz ta’ pagamentidss.gov.mt fejn applikabbli.