Benefiċċju għal Mard

Ħarsa ġenerali

Il-Benefiċċju għal Mard jista’ jingħata lil persuna li għadha ma laħqitx l-età tal-irtirar u għandu jimtela ċertifikat mediku blu minn tabib. Iċ-ċertifikat mediku blu għandu jiġi sottomess lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi żmien għaxart (10) ijiem mill-ewwel jum tal-mard.  L-uniċi eċċezzjonijiet aċċettati huma dovuti għad-dħul fl-isptar jew trattament barra mill-pajjiż. Min-naħa l-oħra, il-kopja taċ-ċertifikat mediku blu għandha tingħata lil min iħaddem. Jekk il-mard ikun iktar minn erbatax-il (14) ġurnata iċ-ċertifikat mediku blu għandu jiġi mġedded kull żewġ (2) ġimgħat, sakemm l-persuna tkun tajba biex terġa’ tmur lura x-xogħol.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

 • Persuna m’għandiex għalfejn tissottometti ċ-ċertifikat mediku blu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’każijiet fejn il-perjodu ta’ inkapaċità mix-xogħol huwa ta’ tlett (3) ijiem jew anqas.
 • Ċertifikazzjoni ta’ mard ta’ tlett (3) ijiem jew anqas ma jikkostitwix talba għall-benefiċċju għal mard iżda l-kopja taċ-ċertifikat trid tingħata lil min iħaddem, jekk dan jesiġi li jkun irid il-Kopja għall-Prinċipal.
 • Ċertifikat ta’ Bidu u Tmiem jew Ċertifikat Magħluq jiċċertifika li l-persuna assigurata mhijiex tajba għax-xogħol għal perjodu speċifiku ta’ jiem li ma jaqbiżx l-erbatax-il (14) ġurnata.
 • Ċertifikat ta’ Bidu jew Bidu Miftuħ jiċċertifika li l-persuna assigurata ġiet eżaminata medikament għall-ewwel darba u mhux se tkun tajba għax-xogħol għal aktar minn erbatax-il (14) ġurnata.
 • Ċertifikat ta’ Kontinwazzjoni jiċċertifika li l-persuna assigurata għadha mhix kapaċi tattendi x-xogħol għall-perjodu li ma jeċċedix l-erbatax-il (14) ġurnata mid-data tal-eżami fuq iċ-ċertifikat mediku blu.
 • Ċertifikat ta’ Tmiem jew Finali jiċċertifika li l-persuna assigurata tista’ tidħol għax-xogħol fid-data speċifikata fuq iċ-ċertifikat mediku blu għal perjodu li ma jeċċedix l-erbatax-il (14) ġurnata mid-data tal-eżami fuq l-istess ċertifikat.
 • Persuna li ssofri mill-marda tal-Fibromyalgia jew Myalgic Encephalomyelitis (ME) titħallas il-benefiċċju tal-Mard mill-ewwel ġurnata ta’ mard hekk kif tagħmel it-tieni talba ta’ mard fl-istess sena.
 • Persuna li għaddejja minn kors ta’ terapija minħabba l-kanċer titħallas l-benefiċċju tal-Mard mill-ewwel ġurnata ta’ mard hekk kif tagħmel it-tieni talba ta’ mard fl-istess sena.
 • Ġenituri li minħabba li jinsabu neqsin mid-dinja tax-xogħol għaliex uliedhom qed jieħdu kura għal mard rari, jistgħu jkunu eliġibbli għal kreditu tal-kontribuzzjoni għal perjodu massimu ta’ tmien (8) snin. 

X’se tingħata

Impjegat jitħallas il-Benefiċċju għal Mard mir-raba’ (4) jum tal-marda (l-għada tad-data tal-eżami), peress li l-ewwel tlett (3) ijiem jitħallsu minn min iħaddem. Min iħaddem għandu żewġ (2) għażliet:

 1. Iħallas il-paga sħiħa tal-impjegat għall-ewwel tlett (3) ijiem ta’ mard u mbagħad iħallas id-differenza bejn ir-rata tal-benefiċċju għal mard u l-paga għal kumplament tal-mard ċertifikat;
 2. Iħallas il-paga sħiħa tal-impjegat għat-tul tal-mard ċertifikat kollu u l-impjegat jirrifondi lil min iħaddem il-ħlas tal-Benefiċċju għal Mard ladarba dan jinħareġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Jekk persuna tkun diġà qed tirċievi ħlas f’kont bankarju, il-ħlas tal-Benefiċċju għal Mard isir fl-istess kont bankarju.

Persuna li taħdem għal rasha li tissottometti ċertifikat mediku blu tingħata Benefiċċju għal Mard mir-raba’ (4) jum tal-mard, u hi intitolata għar-rata ta’ Benefiċċju fiss.

Il-Benefiċċju għal Mard jingħata skont in-numru ta’ ġranet tax-xogħol f’ġimgħa tax-xogħol normali,  jiġifieri ġimgħa ta’ ħamest (5) jew sitt (6) ijiem. L-ebda ħlas ma jsir għal btajjel pubbliċi u l-Ħdud.

Persuna li waqfet taħdem minħabba raġunijiet ta’ mard u qed tistenna li tingħata Pensjoni tal-Invalidità Kontributorja jew ma tkunx f’qagħda li taħdem u qed tissottometti ċertifikati mediċi blu kull żewġ (2) ġimgħat, tista’ tingħata wkoll Benefiċċju għal Mard. F’dan il-każ il-ħlas isir mit-Tnejn sas-Sibt kif ukoll għall-btajjel pubbliċi, ħlief il-Ħdud.

L-impjegati tal-Gvern huma esklużi milli jingħataw Benefiċċju għal Mard waqt li jkunu fuq leave għal mard bi ħlas.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Tista’ tagħmel użu minn Kalkulatur online sabiex tagħmel stima tal-intitolament għall-Benefiċċju għal Mard.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Biex persuna tkun eliġibbli għar-rata ta’ koppja ta’ Benefiċċju għal Mard, trid tkun:
  • Miżżewġa jew f’unjoni ċivili mal-konjuġi li ma taħdimx full-time.
  • Separata legalment imma tagħti manteniment lill-ex-konjuġi.
  • Ġenitur waħdu li jkollu l-kura u l-kustodja tat-tfal. Fil-każ ta’ kustodja maqsuma, l-applikant irid jagħti manteniment lil konjuġi jew qed jirċievi Allowance tat-Tfal.
 • Biex persuna tkun eliġibbli għar-rata ta’ persuna waħedha ta’ Benefiċċju għal Mard, trid tkun:
  • Persuna waħedha.
  • Miżżewġa jew f’unjoni ċivili mal-konjuġi li taħdem full-time.
  • Separata legalment iżda ma tagħtix manteniment lill-ex-konjuġi.
  • Ġenitur waħdu li ma jkollux il-kura u l-kustodja tat-tfal.
 • L-applikant irid ikun ħallas minn tal-inqas ħamsin (50) Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1 u / jew tal-Klassi 2 minn meta ġie reġistrat taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) sad-data tat-talba għall-benefiċċju; kif ukoll ikun ħallas jew ġie akkredidat għoxrin (20) Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali matul l-aħħar sentejn sħaħ qabel is-sena li fiha ssir it-Talba għall-Benefiċċju għal Mard.

Il-Benefiċċju għal Mard għandu jitħallas sa miju u sitta u ħamsin (156) jum u jista’ jiġi estiż sa erba’ mija u tmienja u sittin (468) ġurnata ta’ benefiċċju f’sentejn skond id-deċiżjoni tal-Bord Mediku. Il-ħlas massimu jiddependi wkoll min-numru ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa waqt l-impjieg ta’ min jagħmel it-talba.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Iċ-ċertifikat mediku il-blu mimli minn Tabib Mediku.
 • Żgura li d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati sabiex tirċievi ħlasijiet b’depożitu dirett f’bank. In-numru tal-IBAN għandu jkun kont lokali tat-Tfaddil jew Kurrenti u mhux kont ta’ Self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem l-benefiċjarju biss. Id-dettalji bankarji jistgħu jiġu aġġornati fuq mySocialSecurity.

Kif tapplika

Wieħed jista’ jissottometti kopja taċ-ċertifikat mediku l-blu online. Il-ħin approssimattiv li jittieħed biex timtela l-applikazzjoni huwa ta’ ħames (5) minuti.

Jew wieħed jista’ jieħu ċ-ċertifikat mediku blu oriġinali fl-eqreb  ċentru ta’ servizz.gov.

Inti għandek tirċievi l-ħlas fi żmien għoxrin (20) ġurnata jekk id-dettalji meħtieġa jiġu sottomessi u li int tkun eliġibbli. Biex tara pagamenti relatati, l-utent irid jaċċessa s-servizz ta’ Servizzi Relatati ma’ Pagamenti, fejn applikabbli.