Logo
Logo
  • MT
  • EN

Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali)

Id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) huwa responsabbli għall-attivitajiet kollha dwar is-sigurtà soċjali li jinkludu (iżda mhux limitati) l-implimentazzjoni u l-eżekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). L-iżvilupp strateġiku tal-politika u l-istandards lokali fil-qasam tas-sigurtà soċjali u l-funzjoni tal-ġestjoni tal-bidla għall-implimentazzjoni tar-riformi fis-sistema tas-sigurtà soċjali jaqgħu wkoll taħt il-mandat tiegħu. Responsabbiltajiet oħra jinkludu l-iżviluppi ta’ monitoraġġ u d-Direttivi implimentattivi tal-Unjoni Ewropea u jwettqu dmirijiet oħra relatati mal-impenji ta’ Malta fil-Kunsill tal-Ewropa. Funzjoni importanti hija li biex jiġi żgurat li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jipproċessa kull pretensjonijiet ta’ benefiċċju b’mod korrett u fil-ħin lil benefiċjarji eliġibbli fi ħdan il-parametri tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) u f’konformità mar-regolamenti Ministerjali u Dipartimentali. Id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) huwa responsabbli għall-immaniġġjar effettiv tal-persunal fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu biex jiżgura livelli sodisfaċenti ta’ prestazzjoni morali u effiċjenti.

Direttur (Benefiċċji Kontributorji)

Id-Direttur (Benefiċċji Kontributorji) huwa prinċipalment responsabbli għall-attivitajiet kollha relatati mal-Benefiċċji Kontributorji, inkluż (iżda mhux limitat) għall-valutazzjoni u ħlas ta’ benefiċċji tas-sigurtà soċjali, pensjonijiet u allowances skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Responsabbiltà oħra hija dik li jiżgura li r-regolamenti , il-programmi u l-attivitajiet tas-sigurtà soċjali tal-Ministeru jkunu koerenti u konsistenti mar-regolamenti kollha tal-Gvern Malti. Responsabbiltajiet oħra jinkludu l-iffaċilitar tal-eċċellenza u l-iżgurar li jiġu mdaħħla fil-ħin kull informazzjoni u prattiċita dwar benefiċċji tas-sigurtà soċjali kif meħtieġ, filwaqt li jimplimenta, jesegwixxi u jikkontabilizza wkoll id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Id-Direttur (Benefiċċji Kontributorji) huwa responsabbli għall-immaniġġjar effettiv tal-persunal fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu biex jiżgura livelli sodisfaċenti ta’ prestazzjoni morali u effiċjenti.

Direttur (Relazzjonijiet Internazzjonali)

Id-Direttur (Relazzjonijiet Internazzjonali) huwa prinċipalment responsabbli għall-aspett internazzjonali tal-kwistjonijiet kollha relatati mas-sigurtà soċjali. B’mod ġenerali, id-Direttur (Relazzjonijiet Internazzjonali) jaġixxi bħala l-punt fokali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dwar kwistjonijiet relatati mar-relazzjonijiet internazzjonali, fil-qasam tas-sigurtà soċjali. Ir-rwol tad-Direttur (Relazzjonijiet Internazzjonali) huwa li jiffaċilita l-koordinazzjoni:

  • Tar-regolamenti tas-sigurtà soċjali tal-Unjoni Ewropea li jkopru ċ-ċittadini li joqgħodu u jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u fiż-Żona Ekonomika Ewropea, kif ukoll
  • Il-konvenzjonijiet bilaterali li Malta għandha ma stati kontraenti oħra u li jista’ jkollha ma’ kwalunkwe stati kontraenti futuri f’manjiera ta’ korteżija u f’waqtha, billi jżommu kuntatt effiċjenti mal-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali rilevanti, filwaqt li jżommu l-impenn tad-Dipartiment lejn il-klijenti tagħna.

Jikkoordina wkoll obbligi internazzjonali oħra bħal dawk li joħorġu mill-Karta Soċjali Ewropea u l-Karta Soċjali Ewropea Rivedut tal-kunsill tal-Ewropa.​​​​

Agħfas hawn biex tara l-Istruttura Organizzattiva tal-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali murija grafikament.

Uffiċċju tal-Arbitru

Hemm numru kbir ta’ benefiċċji soċjali disponibbli biex jgħinu lin-nies li jgħixu f’Malta. Dawn jinkludu allowance tat-tfal, leave tal-maternità u benefiċċji, allowances tal-foster care, benefiċċji tal-mard u assistenza medika, benefiċċji tal-korriment u pensjonijiet. L-informazzjoni dwar il-benefiċċji u d-dettalji rispettivi tagħhom tista’ tinstab fil-menu Informazzjoni dwar il-Benefiċċji fil-websajt tas-Sigurtà Soċjali.

Applikant jew benefiċjarju jirċievi ittra ta’ spjegazzjoni kull meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jieħu deċiżjoni rigward l-eliġibilità tiegħu/tagħha għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Jekk persuna ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandha d-dritt tappella kontra dik id-deċiżjoni.

X’għandek tagħmel jekk tħoss li ġejt miċħud inġustament benefiċċju?

Jista’ jsir appell kontra deċiżjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali quddiem l-Arbitru. Wieħed jista’ jressaq appell fuq kwistjoni ta’ liġi jew prinċipju ta’ importanza li joħroġ minn deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali skond l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Appell jista’ jiġi ppreżentat kontra kull deċiżjoni bl-eċċezzjoni ta’ deċiżjonijiet meħuda minn bord ta’ tobba mediċi. Madankollu, applikazzjoni għall-Pensjoni tal-Invalidità li tiġi miċħuda għal raġunijiet mediċi tista’ tiġi appellata.

Appell irid jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum minn meta wieħed ikun infurmat bid-deċiżjoni.

L-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali jista’ jibdel deċiżjoni jekk tkun ħażina. Madankollu ma jistax ibiddel il-Liġi li fuqha ġiet ibbażata d-deċiżjoni jew iħallas aktar flus milli tippermetti l-Liġi. Għalkemm l-Att jagħti s-setgħa tal-eżekuzzjoni tal-liġi lid-Direttur Ġenerali u jagħtih ċerti setgħat diskrezzjonali, l-Att għandu mekkaniżmu inkorporat li jiżgura rimedju meta pretendent iħossu aggravat b’deċiżjoni tad-Direttur. Fil-fatt, sezzjoni waħda tipprovdi għal appell li għandu jsir quddiem l-Arbitru li għandu s-setgħa li jiddeċiedi anke kontra d-Direttur Ġenerali. Id-Direttur Ġenerali jista’ wkoll jiġi kkontestat fil-Qrati Ċivili, inkluż fil-Qorti tal-Appell kif ukoll fil-Qorti Kostituzzjonali.

Appell jista’ jintbagħat onlajn jew fl-indirizz hawn taħt:

Segretarju għall-Arbitru
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
Blk Ċ
Belt is-Sebħ
Floriana FRN 1900

Tel. 2590 3892

Ladarba d-dettalji jiġu eżaminati jintbagħat avviż bid-data tas-seduta quddiem l-Arbitru.

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 107 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), il- Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal japprova l-ħatra biex ikunu Arbitri għall-finijiet tal-imsemmi Att.

Font Resize
Contrast