Assistenza għal Mard

Ħarsa ġenerali

L-Assistenza għal Mard tingħata lil persuna jekk turi provi li jissodisfaw lid-Direttur tas-Sigurtà Soċjali li l-persuna responsabbli tal-familja jew kwalunkwe membru tal-familja li jgħix fid-dar, qed tbati minn marda elenkata hawn taħt, li titfejjaq jew tittaffa biss b’dieta jew regoli dwar dieta speċjali li jġibu magħhom spiża addizzjonali.

 • Mard ta’ Natura Malinja
 • Mard Kardjovaskulari:
  • Falliment Konġestiv tal-Qalb
  • Pressjoni Għolja persistenti b’kejl tad-Dijastolika ‘l fuq minn 110 jekk baqgħet mhux trattata
 • Mard Endokrinali:
  • Il-marda ta’ Addison
  • Diabete Mellitus taż-Żgħar 
  • Disturbi kkawżati minn nuqqas ta’ Enżimi
 • Mard tal-Kliewi:
  • Sindromu Nefrotiku
  • Insuffiċjenza Renali Kronika
 • Sistema diġestiva:
  • Ulċera Peptika (fl-istonku u fid-duwodenu) Kronika
  • Il-Marda Coeliac u Stejatorreja Idjopatika
  • Il-Marda ta’ Crohn u Kolite Ulċerattiva
 • Mard tal-Fwied:
  • Ċirrożi Epatika flimkien ma’ Axxite jew Sintomi Newroloġiċi
  • Il-Marda ta’ Wilson
 • Iskiżofrenja Kronika
  • Bi-polar Disorder
  • Dipressjoni bi Psikosi
 • Infezzjoni bil-mikrobu tal-H.I.V.
 • Chronic lymphedema disease
 • Fibromyalgia
 • Myalgic Encephalomyelitis (ME)
 • Fibrous Dsyplasia
 • Mard Ieħor:
  • Ħsara Fiżika jew Mentali kkawżata mid-Dijabete Mellitus sew jekk konġenitali jew akkwiżita
  • Il-każijiet kollha tad-Dijabete
  • Mard Terminali

  X’se tingħata

  L-Assistenza għal Mard titħallas kull erba’ (4) ġimgħat bil-quddiem.

  L-ewwel pagament joħroġ mil-ewwel Sibt minn wara d-data ta’ l-applikazzjoni.

  Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

  Eliġibbiltà

  Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • L-assi kapitali ta’ koppja ma jridux jeċċedu tlieta u għoxrin elf u tliet mitt ewro (€23,300) u dawk ta’ persuna waħedha ma jridux jeċċedu erbatax-il elf ewro (€14,000). Dawk li jkunu wirtu wara li bdew jirċievu l-Pensjoni mhux Kontributorja (AP) u Assistenza għal Mard (SKA) u jkunu ilhom jirċevuha għal mill-anqas ħames (5) snin, il-limitu tal-kapital ser jitla’ għal ħamsin elf ewro (€50,000) għal miżżewġin u għal tletin elf ewro (€30,000) għall-persuni waħidhom.
  • Għandhom kundizzjoni medika skont kif indikat fil-lista.
  • Id-dħul fil-ġimgħa ma jeċċedix mitejn u tmintax-il ewro u tmienja u tmenin ċenteżmu (€218.88) għal koppja u mija u erbgħa u disgħin ewro u sebgħa u disgħin ċenteżmu (€194.97) għal persuna waħedha.
  • Il-persuna ma tridx tkun impjegata u taqla’ aktar minn sbatax-il ewro u ħamsin ċenteżmu (€17.50) fil-ġimgħa.
  • F’każ ta’ koppja fejn wieħed jew waħda minnhom tkun qed tirċievi xi wieħed mill-assistenzi għal diżabilità u ma tkunx taħdem, dan id-dħul jiġi njorat.
  • F’każ ta’ koppja fejn wieħed jew waħda minnhom tkun qed tirċievi l-Allowance Miżjuda għal Carers u l-Allowance għal Carers, dan id-dħul jiġi njorat.
  • Sabiex armel jew armla jibqgħu eliġibbli għal Għajnuna għal Mard, jridu jkunu diġà pazjenti u għaldaqstant kienu diġà jirċievu l-Assistenza għal Mard f’isimhom.
  • B’effett minn Jannar 2023, persuni li ma jkunux f’impjieg u li jkunu jirċievu l-benefiċċju kontributorju tal-Mard (SB) jew Qgħad (UB / SUB) jistgħu jiġu ntitolati għall-Assitenza għal Mard (SKA) jekk jissodisfaw it-test tal-mezzi tal-SKA.  F’dawn il-każijiet id-dħul li jkun ġej mill-Benefiċċju tal-Mard jew tal-Qgħad se jkun qieħed jiġi njorat għall-finijiet ta’ test tal-mezzi fl-Għajnuna Medika.

  Dokumentazzjoni meħtieġa

  Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Rapport tat-Tabib – Ikklikkja hawn biex tniżżel dan id-dokument li jrid jiġi ffirmat u ttimbrat minn tabib.
  • Rendikonti tal-Bank (kontijiet bankarji lokali u barranin).
  • Kopja tal-irċevuti tal-kera (jekk id-dar tar-residenza hija mikrija).
  • Kopja tal-ftehim tal-kera jekk il-kera tkun ġejja minn proprjetajiet oħra.
  • Dokumenti relattivi dwar il-valur ta’ kwalunkwe Ħażniet / Ishma / Bonds u d-dħul derivat minnhom.
  • Il-valur tas-suq ta’ kwalunkwe proprjetà vakanti (li mhix dar ta’ residenza u / jew residenza tas-sajf).
  • Dikjarazzjonijiet / dokumenti relattivi dwar dħul li ġej minn pensjonijiet barranin.
  • Dokumenti dwar separazzjoni/Divorzju, jekk ikun il-każ.

  Kif tapplika

  Ladarba tiġi sottomessa u vverifikata l-applikazzjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, wara titressaq għar-rakkomandazzjoni tal-Bord Mediku, maħtur skont l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Ladarba l-Bord japprova t-talba, tibda l-proċedura għall-ħlas. Jekk it-talba tiġi rrifjutata, il-persuna li tkun għamlet it-talba tiġi infurmata b’dan bil-miktub.

  Armel jew armla li jkunu diġà benefiċċjarji, m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw f’każ ta’ mewt tal-konjuġi. B’mod awtomatiku jibqa’ għaddej il-pagament tal-Assistenza għal Mard mingħajr interruzzjoni. 

  Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.