Aħbarijiet Reċenti:

Għotja ta’ Darba – Korporazzjonijiet u Entitajiet Pubbliċi

Ħarsa ġenerali

Sabiex tiġi implimentata waħda mill-miżuri mħabbra fil-Baġit għas-sena 2021, il-Prim Ministru, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol u l-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal fasslu skema biex tipprovdi għotja ta’ darba għal persuni li:

  • kienu impjegati f’xi korporazzjoni jew entità fis-settur pubbliku wara li għamlu xi żmien iservu f’wieħed mill-korpi tax-xogħol imwaqqfa qabel l-1979; jew
  • kienu impjegati mal-Gas Board sakemm dan spiċċa u wara kienu impjegati mal-korporazzjoni Enemalta; jew
  • kienu apprentisti mal-Malta Electricity Board sakemm dan spiċċa u wara kienu impjegati mal-korporazzjoni Enemalta.

Tifsir

“perjodu effettiv” tfisser il-perjodu bejn is-16 ta’ Jannar, 1979, jew id-data tal-ħatra uffiċjali f’xi korporazzjoni jew entità fis-settur pubbliku jekk kienet wara d-data msemmija, u d-data meta l-applikant temm il-kariga tiegħu fis-settur pubbliku

X’se tingħata

Il-ħlas tal-għotja jsir biss għal dawk l-applikazzjonjijiet li jikkwalifikaw u li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din l-Iskema. L-ammont tal-għotja għandu jitħallas lill-applikant permezz ta’:

  • Ċekk li jintbagħat bil-posta fl-indirizz li jidher fuq il-formola tal-applikazzjoni, jew
  • Jiġi depożitat dirett fil-kont tal-bank fejn tiġi depożitata l-pensjoni tal-istess applikant

Ebda mgħax m’għandu jibda jiddekorri fuq l-ammont tal-għotja dovuta lill-applikant. Hija kundizzjoni ta’ din l-Iskema li meta jaċċetta l-għotja l-applikant ikun qed jirrinunzja għal kull talba oħra u li jirtira kull kawża magħmula kontra l-Gvern, Awtorità jew xi entità pubblika.

L-Iskema tista’ tkun mifruxa fuq għadd ta’ snin b’sejħiet separati għall-applikazzjonijiet minn żmien għal żmien. Kull sejħa tkun kull darba suġġetta għall-proċess ta’ verifika.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Din l-iskema tapplika għal persuni msemmija hawn fuq li għall-perjodu ta’ żmien ħadmu fis-settur pubbliku matul il-perjodu effettiv. L-applikant huwa intitolat għall-għotja ta’ darba għas-servizz mogħti matul il-perjodu effetti
  • L-Iskema tapplika wkoll għall-eredi ta’ dawk l-individwi eliġibbli skont il-kundizzjonijiet tal-Iskema
  • L-Iskema ma tapplikax għal dawk l-individwi li jirċievu, jew għandhom id-dritt li jirċievu, pensjoni skont l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (KAP. 93.), l-Att dwar il-Pulizija (KAP. 164.) u l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta (KAP. 220.) jew xi pensjoni tas-servizz oħra

Kif tapplika

Persuni li applikaw skont l-iskema tas-sena l-oħra u rċevew pagament għax kienu eleġibbli, m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw taħt din l-iskema. Iżda jekk persuna ġiet nieqsa, trid issir applikazzjoni ġdida mill-eredi tal-persuna. L-istess irid isir f’każ li l-eredi awtorizzat/a ġie/t nieqes/a.

Applikazzjonijiet ġodda taħt din l-Iskema għandhom isiru fuq il-formola tal-applikazzjoni murija fl-Iskeda ma’ din l-Iskema u għandu jkun fihom it-tagħrif u d-dettalji kollha kif meħtieġ fl-imsemmija formola u skont din l-Iskema.

Fil-każ ta’ applikazzjonijiet taħt din l-Iskema magħmula f’isem persuna mejta għandha ssir applikazzjoni mill-eredi. F’każ li jkun hemm aktar minn eredi wieħed, trid issir applikazzjoni waħda konġunta mill-eredi. Flimkien mal-applikazzjoni għandha wkoll tiġi ppreżentata dikjarazzjoni magħmula mingħand nutar li fiha jiġi ddikjarat min huwa/huma l-eredi tal-persuna mejta, liema persuna mejta kienet eliġibbli sabiex tapplika għal din l-Iskema. F’din id-dikjarazzjoni għandu jkun indikat min huwa/hija l-eredi awtorizzat/a li j/tirċievi l-għotja f’isem l-eredi l-oħra. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jirriżerva d-dritt li jitlob għal aktar dokumenti minbarra d-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq.

L-applikazzjonijiet għandu jkollhom mehmuża magħhom kull dokument u informazzjoni oħra li tista’ tintalab minn żmien għal żmien mill-Ministru responsabbli għall-Finanzi u x-Xogħol jew mill-Ministru responsabbli għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal.

Applikazzjonijiet taħt din l-Iskema, inklużi d-dokumenti li għandhom jiġu mehmuża mal-applikazzjoni, iridu jsiru mhux iżjed tard mill-31 ta’ Lulju 2021.

Niżżzel l-applikazzjoni.

L-applikazzjoni għandha tintbagħat bil-posta lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, f’38, Triq l-Ordinanza, il-Belt Valletta, VLT 1021, jew bil-posta elettronika fuq social.security@gov.mt.

Font Resize
Contrast