Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tal-2019

Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel Klassi (Persuni Impjegati)

Kategorija Xorta ta’ persuna impjegata Rata fil-Ġimgħa ta’
Kontribuzzjoni li
għandha titħallas mill-persuna impjegata
Rata fil-Ġimgħa ta’
Kontribuzzjoni li
għandha titħallas mill-prinċipal tagħha
A Persuni taħt it-18-il sena li l-paga bażika filġimgħa tagħhom, jew li l-ekwivalenti filġimgħa tas-salarju bażiku fix-xahar tagħhom, ma teċċedix €175.84 €6.62  €6.62
 B Persuni li għalqu t-18-il sena li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew li lekwivalenti fil-ġimgħa tas-salarju bażiku fix-xahar tagħhom, ma teċċedix €175.84

€17.58 jew, jekk tagħżel
il-persuna impjegata, 10%
sa l-eqreb ċenteżmu, talpaga bażika fil-ġimgħa
jew tas-salarju bażiku fix-xahar

(ara NOTA 1 isfel)

 €17.58
C Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel, u li l-paga bażika fil-ġimgħa, jew l-ekwivalenti fil-ġimgħa tas-salarju bażiku tagħhom fix-xahar, teċċedi €175.84 iżda ma teċċedix €356.96 10% sa l-eqreb ċenteżmu
tal-paga bażika filġimgħa, jew talekwivalenti fil-ġimgħa
tas-salarju bażiku fix-xahar
10% sal-eqreb ċenteżmu
tal-paga bażika filġimgħa, jew talekwivalenti fil-ġimgħa
tas-salarju bażiku fix-xahar

Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u li l-paga bażika fil-ġimgħa jew lekwivalenti fil-ġimgħa tas-salarju bażiku tagħhom fix-xahar teċċedi €175.84 iżda ma teċċedix €465.27

(ara NOTA 2 isfel)

D Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel, u li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew l-ekwivalenti fil-ġimgħa tassalarju bażiku fix-xahar, teċċedi €356.96  €35.70 €35.70

Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew l-ekwivalenti fil-ġimgħa tassalarju bażiku fix-xahar, teċċedi €465.27

(ara NOTA 2 isfel)

€46.53 €46.53
E Persuni taħt it-18-il sena li jkunu qegħdin jagħmlu kors ta` studju full-time jew tagħlim taħt l-Iskema Student Ħaddiem, jew skemi oħrajn simili (inklużi l-Extended Training Schemes, iżda esklużi l-Iskemi ta` Ħaddiem Student) li jkunu jinvolvu perijodi distinti ta` xogħol u studju li dwaru jkunu
qegħdin jirċievu rimunerazzjoni
10%, maħduma sal-eqreb
ċenteżmu, tarrimunerazzjoni bażika filġimgħa tagħhom jew talekwivalenti fil-ġimgħa
tar-rimunerazzjoni bażika
fix-xahar tagħhom sa rata
massima ta’ kontribuzzjoni ta’ € 4.38
10%, maħduma saleqreb ċenteżmu, tarrimunerazzjoni bażika fil-ġimgħa tagħhom jew
tal-ekwivalenti filġimgħa tarrimunerazzjoni bażika
fix-xahar tagħhom sa rata massima ta’ kontribuzzjoni ta’ € 4.38
F Persuni li għalqu t-18-il sena li qegħdin jagħmlu kors ta` studju full-time jew tagħlim taħt l-Iskema Student Ħaddiem, jew skemi oħrajn simili (inklużi l-Extended Training Schemes, iżda esklużi l-Iskemi ta` Ħaddiem Student) li jkunu jinvolvu perijodi distinti ta` xogħol u studju li dwaru jkunu
qegħdin jirċievu rimunerazzjoni
10% maħduma sal-eqreb
ċenteżmu, tarrimunerazzjoni bażika filġimgħa tagħhom jew talekwivalenti fil-ġimgħa
tar-rimunerazzjoni bażika
fix-xahar tagħhom sa rata
massima ta’ kontribuzzjoni ta’ € 7.94
10% maħduma saleqreb ċenteżmu, tarrimunerazzjoni bażika
fil-ġimgħa tagħhom jew
tal-ekwivalenti filġimgħa tarrimunerazzjoni bażika
fix-xahar tagħhom sa rata massima ta’ kontribuzzjoni ta’ € 7.94

NOTA 1: Jekk il-persuna tagħżel li tħallas kontribuzzjoni fuq paga jew salarju inqas mill-Paga Minima Nazzjonali, din ir-rata ta’ kontribuzzjoni, fejn applikabbli, tista’ tintitola lillkontributur għal benefiċċju jew pensjoni kontributorja b’rata mnaqqsa, jekk dik il-persuna
tikkwalifika għal benefiċċju jew pensjoni kontributorja.

NOTA 2: Bis-saħħa tal-Att XIX tal-2006 u l-Avviż Legali 336/06, li bihom daħlu fis-seħħ irriformi fil-pensjonijiet, id-dħul pensjonabbli għal persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, mis-sena 2019 huwa garantit bl-ammont ta’ €24,194. Għaldaqstant dan qed jiġi rifless
f’żieda fl-ogħla rata ta’ kontribuzzjoni pagabbli.

Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi (Persuni li jaħdmu għalihom infushom)

 Kategorija Xorta ta’ persuna li taħdem għaliha nnifisha Rata ta’ kontribuzzjoni fil-ġimgħa li titħallas minn persuna li taħdem għaliha nnifisha
  Persuni li l-qligħ nett tagħhom fis-sena
(b’esklużjoni ta’ Benefiċċju ta’ Maternità, Allowance tat-Tfal u kull benefiċċju ex gratia mħallas taħt lartikolu 88 ta’ dan l-Att) matul is-sena kalendarja minnufih qabel is-sena ta’ kontribuzzjoni li fiha itħallas il-kontribuzzjoni:
 
SP Jaqbeż €1,005 iżda ma jaqbiżx €9,024 (din ilkategorija hija applikabbli BISS għal persuni
waħedhom li ma jaħdmux għalihom infushom)
 €26.03
SA  Ikun anqas minn €10,485  €30.25
SB Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew
qabel, u li l-qligħ nett tagħhom jaqbeż €10,485 iżda ma jaqbiżx €18,562
 L-ekwivalenti fil-ġimgha ta’ 15% talqligħ tagħhom fis-sena kalkulat sa leqreb ċenteżmu
Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u
li l-qligħ tagħhom jaqbeż €10,485 iżda ma jaqbiżx
€24,194.

 SC

Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew
qabel, u li l-qligħ nett tagħhom jaqbeż €18,562
€53.54

Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u li l-qligħ tagħhom jaqbeż €24,194.

(ara NOTA 1 isfel)

 €69.79

NOTA 1: Bis-saħħa tal-Att XIX tal-2006 u l-Avviż Legali 336/06, li bihom daħlu fis-seħħ irriformi fil-pensjonijiet, id-dħul pensjonabbli għal persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, mis-sena 2019 huwa garantit bl-ammont ta’ €24,194. Għaldaqstant dan qed jiġi rifless
f’żieda fl-ogħla rata ta’ kontribuzzjoni pagabbli.

Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi (Persuni li jimpjegaw lilhom infushom)

Kategorija  Xorta ta’ persuna li timpjega lilha nnifisha Rata ta’ kontribuzzjoni fil-ġimgħa li titħallas minn persuna li timpjega lilha nnifisha
  Persuni li l-qligħ nett tagħhom fis-sena
(b’esklużjoni ta’ Benefiċċju ta’ Maternità,
Allowance tat-Tfal u kull benefiċċju ex gratia
mħallas taħt l-artikolu 88 ta’ dan l-Att) matul issena kalendarja minnufih qabel is-sena ta’
kontribuzzjoni li fiha titħallas il-kontribuzzjoni:
 
 SA  Ikun anqas minn €10,485

€ 30.25 jew 15% tal-qligħ nett jekk ilpersuna hi mara li timpjega lilha
nnifisha fuq bażi part-time, student/studenta full-time li għad ma
laħqitx l-24 sena u li timpjega lilha nnifisha fuq bażi part-time, jew
pensjonant li jimpjega lilu nnifsu u lqligħ nett fis-sena ma jeċċedix    
€ 10,485 (ara NOTA 1 isfel)

jew

€20.16 fil-kas ta’ raħħal jew bidwi fulltime li l-qligħ nett tiegħu ma jeċċedix €10,485

 SB Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew
qabel, u li l-qligħ nett tagħhom jaqbeż €10,485 iżda ma jaqbiżx €18,562

L-ekwivalenti fil-ġimgha ta’ 15% talqligħ nett tagħhom fis-sena kalkulat sa l-eqreb ċenteżmu

jew

l-ekwivalenti fil-ġimgha ta’ 10% talqligħ nett fil-każ ta’ bidwi jew raħħal full-time

Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u
li l-qligħ tagħhom jaqbeż €10,485 iżda ma jaqbiżx
€24,194
 SC Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew
qabel, u li l-qligħ nett tagħhom jaqbeż €18,562

€ 53.54

jew

€35.70 fil-kas ta’ raħħal jew bidwi full-time

Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u li l-qligħ tagħhom jaqbeż €24,194

(ara NOTA 2 isfel)

€ 69.79

jew

€46.53 fil-kas ta’ raħħal jew bidwi full-time

NOTA 1: Jekk il-persuna tagħżel li tħallas kontribuzzjoni inqas mnn € 30.25 fil-ġimgħa, din ir-rata ta’ kontribuzzjoni, fejn applikabbli, tista’ tintitola lill-kontributur għall-benefiċċju jew pensjoni kontributorja b’rata imnaqqsa jekk dik il-persuna tikkwalifika għal benefiċċju jew pensjoni kontributorja.

NOTA 2: Bis-saħħa tal-Att XIX tal-2006 u l-Avviż Legali 336/06, li bihom daħlu fis-seħħ irriformi fil-pensjonijiet, id-dħul pensjonabbli għal persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, mis-sena 2019 huwa garantit bl-ammont ta’ €24,194. Għaldaqstant dan qed jiġi rifless f’żieda fl-ogħla rata ta’ kontribuzzjoni pagabbli.

Kontribuzzjoni għal Fond tal-leave għal Maternita’ (Il-Prinċipal)

 Kategorija Xorta ta’ persuna impjegata Rata fil-Ġimgħa ta’ Kontribuzzjoni li għandha titħallas mill-prinċipal tagħha
A Persuni taħt it-18-il sena li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew li l-ekwivalenti filġimgħa tas-salarju bażiku fix-xahar tagħhom, ma teċċedix €175.84  €0.20
B Persuni li għalqu t-18-il sena li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew li lekwivalenti fil-ġimgħa tas-salarju bażiku fix-xahar tagħhom, ma teċċedix €175.84  €0.53

 

 C

Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel, u li l-paga bażika fil-ġimgħa, jew l-ekwivalenti fil-ġimgħa tas-salarju bażiku tagħhom fix-xahar, teċċedi €175.84 iżda ma teċċedix €356.96 0.3% sal-eqreb ċenteżmu tal-paga bażika fil-ġimgħa, jew tal-ekwivalenti filġimgħa tas-salarju bażiku fix-xahar
Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u li l-paga bażika fil-ġimgħa jew lekwivalenti fil-ġimgħa tas-salarju bażiku tagħhom fix-xahar teċċedi €175.84 iżda ma teċċedix €465.27
 D Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel, u li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew l-ekwivalenti fil-ġimgħa tassalarju bażiku fix-xahar, teċċedi €356.96  €1.07
Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, u li l-paga bażika fil-ġimgħa tagħhom, jew l-ekwivalenti fil-ġimgħa tassalarju bażiku fix-xahar, teċċedi €465.27  €1.40

 

 E

Persuni taħt it-18-il sena li jkunu qegħdin jagħmlu kors ta` studju full-time jew tagħlim taħt l-Iskema Student Ħaddiem, jew skemi oħrajn simili (inklużi l-Extended Training Schemes, iżda esklużi l-Iskemi ta` Ħaddiem Student) li jkunu jinvolvu perijodi distinti ta` xogħol u studju li dwaru jkunu
qegħdin jirċievu rimunerazzjoni
0.3% maħduma saleqreb ċenteżmu, tarrimunerazzjoni bażika
fil-ġimgħa tagħhom jew tal-ekwivalenti filġimgħa tarrimunerazzjoni bażika fix-xahar tagħhom sa rata massima ta’ kontribuzzjoni ta’ €0.13c
 F Persuni li għalqu t-18-il sena li qegħdin jagħmlu kors ta` studju full-time jew tagħlim taħt l-Iskema Student Ħaddiem, jew skemi oħrajn simili (inklużi l-Extended Training Schemes, iżda esklużi l-Iskemi ta` Ħaddiem Student) li jkunu jinvolvu perijodi distinti ta` xogħol u studju li dwaru jkunu
qegħdin jirċievu rimunerazzjoni
0.3% maħduma saleqreb ċenteżmu, tarrimunerazzjoni bażika        fil-ġimgħa tagħhom jew tal-ekwivalenti filġimgħa tarrimunerazzjoni bażika fix-xahar tagħhom sa rata massima ta’ kontribuzzjoni ta’ €0.24c