Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Pensjonijiet Tas-Servizz

Manwal

Dettalji ta’ Kuntatt:
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
Taqsima tal-Pensjonijiet tas-Servizz
38, Triq l-Ordinanza
Valletta VLT 1021

Ikkuntatjana: kuntattdss.gov.mt
Numru ta’ Kuntatt: Freephone 153

Filwaqt li jsir kull sforz biex jiġi żgurat li l-manwal jiġi aġġornat, l-uffiċjali pubbliċi huma madankollu mitluba jirreferu għall-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kap.93.) tal-Liġijiet ta’ Malta, li d-dispożizzjonijiet tagħha jipprevalu.

Dan t’hawn fuq japplika wkoll għal dan li ġej:

 • Membri tal-Korp tal-Pulizija għandhom jirreferu għall-Att dwar il-Pulizija (Kap.164.)
 • Membri tal-Forzi Armati ta’ Malta għandhom jirreferu għall-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta (Kap.220.)
 • Membri tal-Protezzjoni Ċivili għandhom jirreferu għall-Att dwar il-Protezzjoni Ċivili (Kap.411.)
 • Ir-Romol ta’ Uffiċjali Pubbliċi għandhom jirreferu għall-Att dwar il-Pensjoni tar-Romol u l-Orfni (Kap.58.)
 • Il-Membri Parlamentari għandhom jirreferu għall-Att dwar il-Pensjoni tal-Membri tal-Parlament (Kap.280.)
 • Membri tal-Ġudikatura għandhom jirreferu għall-Att dwar il-Pensjonijiet tal-Membri tal-Ġudikatura (Kap.564.)

Werrej

Ikklikkja fuq it-titlu biex tara l-informazzjoni relatata

Introduzzjoni

Kif Tuża dan il-Manwal

Min jista’ jibbenefika minn Pensjoni tas-Servizz?

X’inhu l-ammont ta’ pensjoni mogħtija?

Bażi għall-Għoti ta’ Pensjoni tas-Servizz

Bonus u Dħul Supplimentari

Pensjoni tas-Servizz Kommutata

Komputazzjoni tal-Pensjoni tas-Servizz

Eliġibbiltà għal Pensjoni tas-Servizz

Pensjoni tas-Servizz Sħiħa

Servizz Akkumulat għal Skop ta’ Pensjoni

Data tal-Irtirar

Uffiċjali Pensjonabbli Impjegati ma’ Entitajiet

Pensjoni tar-Romol u ta’ Ltim

Xogħol wara l-Għoti ta’ Pensjoni tas-Servizz

Introduzzjoni

Uffiċjali li ngħaqdu mas-Servizz Pubbliku ta’ Malta qabel il-15 ta’ Jannar 1979 u ġew maħtura f’uffiċċju pensjonabbli, u huma eliġibbli skont il-liġi, huma intitolati għal Pensjoni tas-Servizz meta jirtiraw mis-servizz pubbliku.

Dan il-manwal jiġbor flimkien f’format faċli għall-utent, il-punti ewlenin tal-istrument legali jiġifieri: l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet Kapitolu 93 tal-Liġijiet ta’ Malta, li fuqha hija bbażata l-politika u l-proċeduri rilevanti li għandhom jiġu segwiti għall-għoti tal-Pensjoni tas-Servizz.

Dan il-manwal jinżamm aġġornat bi kwalunkwe emenda li ssir fil-liġi jew fil-proċeduri li jiġu segwiti.

Kif Tuża dan il-Manwal

Dan il-manwal huwa maħsub biex jinforma lill-uffiċjali intitolati għal pensjoni tas-servizz dwar id-drittijiet u l-intitolamenti tagħhom, u l-obbligi li jridu jiġu sodisfatti sabiex tingħata din il-pensjoni.

Jista’ jservi wkoll bħala għodda ta’ ġestjoni għall-Maniġers tar-Riżorsi Umani biex iħejju karti tal-pensjoni u jikkalkulaw il-pensjonijiet ta’ uffiċjali intitolati għal Pensjoni tas-Servizz.

Min jista’ jibbenefika minn Pensjoni tas-Servizz?

Dawk li jikkwalifikaw għal Pensjoni tas-Servizz huma:

 1. Uffiċjali tal-Gvern maħtura għas-servizz pubbliku qabel il-15 ta’ Jannar 1979 fejn uffiċjal ifisser persuna sostantivament maħtura f’uffiċċju li fir-rigward tiegħu tista’ tingħata pensjoni taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet
 2. Membri tal-Korp tal-Pulizija, Forzi Armati ta’ Malta, Protezzjoni Ċivili, u uffiċjali tas-Servizzi Korrettivi
 3. Romol ta’ uffiċjali tas-Servizz Pubbliku f’post pensjonabbli li kienu kontributuri volontarji fl-iskema tal-pensjoni tar-Romol u ta’ Ltim
 4. Membri tal-Parlament
 5. Membri tal-Ġudikatura u l-Avukat Ġenerali
 6. Segretarju tal-Kabinett
 7. Segretarji Permanenti

Uffiċjali pubbliċi skont (a.) hawn fuq, jikkwalifikaw biss jekk kienu impjegati mas-servizz pubbliku qabel il-15 ta’ Jannar 1979 u s-servizz mogħti kien kontinwu.

Il-pensjoni tingħata bħala riżultat ta’ servizz dedikat u leali. F’każijiet fejn is-servizz huwa meqjus bħala inferjuri, il-pensjoni mogħtija tista’ tingħata b’rata mnaqqsa.

X’inhu l-ammont ta’ pensjoni mogħtija?

Il-pensjoni mogħtija ma tistax tkun aktar minn żewġ terzi (⅔) tal-ogħla salarju li qatt irċieva l-uffiċjal pubbliku.

Pereżempju, f’każ ta’ uffiċjal pubbliku li għandu salarju ta’ €14,000 u tletin sena jew aktar ta’ servizz akkumulattiv, il-pensjoni tiegħu/tagħha tkun €9,333.33.

(30 sena x 12 xhur) / 540 x €14,000 = €9,333.33 (Pensjoni Sħiħa – Żewġ Terzi)

Bażi għall-Għoti ta’ Pensjoni tas-Servizz

Għan

Biex tiddeskrivi l-kriterji meħtieġa għall-għoti ta’ pensjoni.

Politika

Il-pensjoni hija kkalkulata fuq is-salarju li jappartjeni għal kariga fis-servizz pubbliku. Jekk il-persuna li tapplika għal pensjoni qed tirċievi allowance, l-allowance tista’ tiżdied mas-salarju għall-kalkolu tal-pensjoni fuq bażi personali, sakemm l-allowance tkun allowance pensjonabbli.

Eliġibbiltà

Pensjoni sħiħa tingħata wara 30 sena ta’ servizz kontinwu.

Kjarifika

Il-pensjoni mhix mogħtija bi dritt. Il-pensjoni/ gratifikazzjoni tista’ tiġi sospiża jew imnaqqsa bl-approvazzjoni tal-President ta’ Malta, f’każijiet ta’ negliġenza, irregolaritajiet jew imġiba ħażina.

Bonus u Dħul Supplimentari

Għan

Biex tiddeskrivi l-proċedura ta’ pagament bi-annwali tal-bonus u dħul supplimentari pagabbli lill-pensjonanti li jirċievu pensjoni tas-Servizz.

Proċedura

ll-Pensjoni tas-Servizz tħallas dħul supplimentari darbtejn, wieħed f’Marzu u l-ieħor f’Settembru. Kull ħlas jammonta għal €81.16.

Il-Pensjoni tas-Servizz tħallas ukoll bonus ta’ €135.10, darbtejn fis-sena, f’Ġunju u Diċembru.

Eliġibbiltà

Il-bonus u dħul supplimentari huma dovuti lil dawk il-pensjonanti li jirċievu pensjoni tas-Servizz iżda ma jirċevux pensjoni tas-Sigurtà Soċjali.

Kjarifika

Pensjonanti li għandhom xogħol full-time jew li jħaddmu lilhom infushom mhumiex intitolati għall-bonus u dħul supplimentari. Dawn għandhom jitħallsu minn min iħaddimhom.

Pensjoni tas-Servizz Kommutata

Għan

Meta l-pensjonanti jagħżlu li jirċievu wkoll gratifikazzjoni, il-pensjoni tagħhom titnaqqas bi kwart, li min-naħa tagħha, tinbidel fi gratifikazzjoni.

Politika

Il-gratifikazzjoni hija magħmula minn kwart tal-pensjoni, immultiplikat bi tnax-il darba u nofs. Din hija rata stabbilita u ma tistax tinbidel.

Eżempju:

€9,022.22 (⅔ pensjoni) x ¾ = €6,766.67 (Pensjoni Kommutata)

€9,022.22 – €6,766.67 = €2,255.55 x 12.5 = €28,194.44 (gratifikazzjoni)

Proċedura

X’għandu jsir mid-dipartiment tal-impjegat?

Id-dokumenti tal-pensjoni u tal-gratifikazzjoni ta’ uffiċjali li jirtiraw meta jilħqu l-età għandhom jintbagħtu lit-Taqsima tal-Pensjonijiet tas-Servizz fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mid-Dipartiment rispettiv tagħhom mhux aktar tard minn tliet (3) xhur qabel id-data tal-irtirar. L-applikazzjoni li għandha tintuża għall-għoti ta’ pensjonijiet u gradwazzjonijiet hija l-Formola GP 61. Id-dipartiment tal-impjegat għandu jiżgura li l-Formola GP 61 timtela sewwa u tiġi ffirmata kemm mill-kap tad-dipartiment kif ukoll mill-uffiċjal li ser jirtira. Din il-formola għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni li l-individwu ma għandu l-ebda każ dixxiplinari pendenti. Huwa importanti li ma dawn id-dokumenti d-dipartiment jinkludi l-għażla tal-individwu; jiġifieri, jekk iridx jirċievi pensjoni u gratifikazzjoni jew pensjoni biss (dan jista’ jsir biss mill-uffiċjal li jirtira) kif spjegat fil-paragrafu li ġej.

X’għandu jsir mill-impjegat, biex jibda jirċievi pensjoni tas-servizz?

Uffiċjali li jirtiraw iridu jiddikjaraw bil-miktub jekk qed jagħżlu pensjoni sħiħa (żewġ terzi tas-salarju tagħhom) jew jekk jixtiequ jikkomutaw parti mill-pensjoni kif permess mill-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet. Din l-għażla tista’ tinbidel biss sa lejlet id-data tal-irtirar tagħhom. Jekk l-uffiċjali li jirtiraw jagħmlu d-dikjarazzjoni tagħhom għal bidla fl-għażla fil-perjodu stabbilit u t-talba tagħhom għal bidla hija aċċettata mill-President ta’ Malta, din l-għażla tista’ tiġi aċċettata sad-data tal-għoti tal-pensjoni.

Kjarifika

L-għoti ta’ gratifikazzjoni minflok pensjoni: F’każ li l-mewt ta’ uffiċjal eliġibbli sseħħ qabel ma jkun għamel l-għażla, il-President jista’ xorta waħda japprova l-għoti ta’ gratifikazzjoni li l-mejjet kien ikun intitolat għaliha. Il-gratifikazzjoni hija ppreżentata lill-eredi legali tal-uffiċjal mejjet.

Komputazzjoni tal-Pensjoni tas-Servizz

Għan

Biex tiddeskrivi l-metodu ta’ kalkolu tal-pensjoni mogħtija lill-uffiċjali li jirtiraw, f’diversi ċirkostanzi.

Politika

Il-pensjoni hija kkalkulata fuq l-aħħar salarju annwali tal-uffiċjal li jirtira.

Is-salarju medju tal-aħħar tliet snin: F’każ li kien hemm bidla fil-grad tal-uffiċjal fl-aħħar tliet snin, is-salarju medju jittieħed għall-kalkolu tal-pensjoni. Jekk il-medja hija inqas mis-salarju li l-impjegat kellu qabel il-bidla fil-grad, il-pensjoni tiġi kkalkulata fuq is-salarju riċevut qabel il-bidla fil-grad.

Pensjoni f’każijiet ta’ reintegrazzjoni: Jekk persuna li rtirat mis-servizz pubbliku u kienet qed tirċievi pensjoni regolari, terġa’ tibda taħdem mas-servizz, pensjoni ġdida u/jew gratifikazzjoni jistgħu jingħataw b’riżultat ta’ reintegrazzjoni. Din il-pensjoni hija bbażata fuq is-servizz ikkalkulat kollu kemm qabel waqfa fis-servizz kif ukoll wara. L-ammont tal-gratifikazzjoni diġà mogħtija jitnaqqas mill-gratifikazzjoni l-ġdida.

Kjarifika

Pensjoni ta’ ċerti uffiċjali pubbliċi:

L-uffiċjali li ġejjin:

 1. Segretarju tal-Kabinett
 2. Segretarju Permanenti
 3. Pożizzjonijiet ta’ Kap marbut taħt ftehim ta’ prestazzjoni
 4. Ambaxxatur, Kummissarju Għoli jew rappreżentanti prinċipali oħra ta’ Malta fi kwalunkwe pajjiż ieħor, meta maħtura mis-servizz pubbliku skond il-proviso għall-Artikolu 111 (1) tal-Kostituzzjoni ta’ Malta u sakemm, qabel dik il-ħatra, id-detentur ta’ kwalunkwe mill-uffiċċji msemmija kienet eliġibbli għall-ħatra bħala kap ta’ dipartiment tal-Gvern skont l-Artikolu 92 (4) tal-Kostituzzjoni ta’ Malta għandha, soġġetta għal eżekuzzjoni kredibbli, tkun intitolata għal pensjoni bbażata fuq l-ogħla minn:
  1. is-salarju marbut mal-pożizzjoni miżmuma taħt ftehim ta’ prestazzjoni minn dak l-uffiċjal mal-irtirar sakemm l-uffiċjal ikun serva għal perjodu ta’ sena (1) f’dik il-pożizzjoni immedjatament qabel l-irtirar.
   Jew
  2. is-salarju marbut ma’ kwalunkwe pożizzjoni, ogħla mill-grad sostantiv, li l-uffiċjal kellu qabel għal mill-inqas tliet (3) snin taħt ftehim ta’ prestazzjoni.

F’każijiet fejn (i) u (ii) mhumiex applikabbli, il-pensjoni tkun ibbażata fuq is-salarju marbut mal-grad sostantiv tal-uffiċjal mal-irtirar.

Prestazzjoni kredibbli għal Kapijiet ta’ Dipartiment u Segretarji Permanenti għandha tkun iċċertifikata mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.

Eliġibbiltà għal Pensjoni tas-Servizz

Għan

Biex tispeċifika min jikkwalifika għal pensjoni tas-servizz.

Politika

Uffiċjali li jikkwalifikaw għal pensjoni tas-servizz huma:

 1. Uffiċjal tal-Gvern maħtur fis-servizz pubbliku qabel il-15 ta’ Jannar 1979 fejn uffiċjal ifisser persuna sostantivament maħtura f’uffiċċju li fir-rigward tiegħu tista’ tingħata pensjoni taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet
 2. Pulizija, persunal tal-Forzi Armati ta’ Malta, uffiċjali tas-Servizzi Korrettivi u membri tal-Protezzjoni Ċivili
 3. Romol ta’ uffiċjali tas-Servizz Pubbliku f’post pensjonabbli li kienu kontributuri volontarji fl-iskema tal-pensjoni tar-Romol u ta’ Ltim
 4. Membri tal-Parlament
 5. Membri tal-Ġudikatura u l-Avukat Ġenerali
 6. Segretarju tal-Kabinett
 7. Segretarji Permanenti

Uffiċjali pubbliċi skont (a) hawn fuq huma eliġibbli biex jirċievu pensjoni tas-servizz jekk kienu biss impjegati mal-Gvern qabel il-15 ta’ Jannar 1979 u s-servizz mogħti kien kontinwu.

Proċedura

Il-pensjoni mogħtija ma tistax tkun aktar minn żewġ terzi tal-ogħla salarju li qatt irċieva l-uffiċjal.

Eżempju maħdum tal-pensjoni li għandha tingħata lil uffiċjal li għandu salarju ta’ €14,000 u għandu servizz ta’ tletin sena jew aktar mal-Gvern, huwa kif ġej:

(30 sena x 12 xhur) / 540 x €14,000 = €9,333.33 (Pensjoni Sħiħa – Żewġ Terzi)

Kjarifika

Il-pensjoni tingħata bħala riżultat ta’ servizz dedikat u leali. Meta s-servizz mogħti minn uffiċjal pubbliku jitqies li mhux sodisfaċenti, il-pensjoni tista’ tiġi kkalkulata b’rata mnaqqsa.

Pensjoni tas-Servizz Sħiħa

Għan

Biex tiddeskrivi l-każijiet meta tista’ tingħata pensjoni sħiħa.

Policy

Tista’ tingħata pensjoni sħiħa meta:

 1. Uffiċjali pubbliċi eliġibbli jilħqu l-età ta’ 60 sena jew f’kwalunkwe għeluq sninhom sal-65 sena
 2. Membri tal-Korp tal-Pulizija, Forzi Armati ta’ Malta, Uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili u Uffiċjali tas-Servizz Korrettiv li jtemmu ħamsa u għoxrin sena servizz
 3. Uffiċjal pubbliku pensjonabbli jinstab mhux tajjeb għax-xogħol minn bord mediku wara tletin sena servizz
 4. Membri Parlamentari, wara li jkunu servew aktar minn 2 leġiżlaturi
 5. Membri tal-Ġudikatura u l-Avukat Ġenerali wara li jkunu temmew 10 snin fis-servizz
 6. Segretarju tal-Kabinett li għandu mill-inqas 10 snin ta’ servizz mas-Servizz Ċivili li minnhom mill-inqas terminu wieħed f’pożizzjoni bħal din
 7. Segretarji Permanenti li għandhom mill-inqas 10 snin ta’ servizz mas-Servizz Ċivili li minnhom mill-inqas terminu wieħed f’pożizzjoni bħal din

Kjarifika

Pensjoni sħiħa tikkonsisti f’żewġ terzi tal-aħħar paga li impjegat jirċievi qabel jirtira. L-impjegati huma eliġibbli għal pensjoni sħiħa biss jekk ikunu temmew tletin sena ta’ servizz mal-Gvern. Jekk is-servizz ikkalkolat huwa inqas minn tletin sena allura l-pensjoni tiġi kkalkulata fuq bażi pro-rata. Fil-każ tal-Korp tal-Pulizija, l-Forzi Armati ta’ Malta, il-Protezzjoni Ċivili u l-persunal tas-Servizzi Korrettivi, fejn is-servizz ikkalkolat huwa aktar minn għaxar snin iżda inqas minn ħamsa u għoxrin sena, allura l-pensjoni hija wkoll ikkalkulata fuq bażi pro-rata. Fil-każijiet ta’ hawn fuq, jekk is-servizz ikkalkolat ikun inqas minn għaxar snin allura l-uffiċjal li jirtira ma jkunx eliġibbli għal pensjoni.

Proċedura

Eżempju maħdum tal-pensjoni li għandha tingħata lil uffiċjal li għandu salarju ta’ €14,000 u għandu disa’ u għoxrin sena servizz mal-Gvern, huwa kif ġej:

(29 sena x 12 xhur) / 540 x €14,000 = €9,022.22

Servizz Akkumulat għal Skop ta’ Pensjoni

Għan

Biex jiġi spjegat meta s-servizz huwa meqjus bħala akkumulat għal skop ta’ pensjoni.

Politika

Servizz akkumulat jibda mill-jum meta l-uffiċjal pubbliku pensjonabbli jibda jirċievi salarju.

Proċedura

Servizz akkumulat għal skopijiet ta’ pensjoni:

 1. Il-perjodu kollu ta’ servizz li huwa remunerat
 2. Assenzi mix-xogħol fuq leave imħallas jew assenza mix-xogħol fuq leave bla ħlas, għal raġunijiet ta’ politika pubblika
 3. Perjodu ta’ tkeċċija jekk jiġi ddeterminat li t-tkeċċija kienet invalida

Kjarifika

Is-servizz jitnaqqas fil-każijiet li ġejjin:

 1. Perjodi ta’ leave mingħajr ħlas
 2. Assenzi minħabba azzjoni industrijali u strajkijiet
 3. Perjodu ta’ servizz maħdum mill-impjegat qabel ma jkun laħaq l-età ta’ 18-il sena
 4. Meta l-impjegati kienu qed jokkupaw kariga temporanja, is-servizz jiġi kkalkulat mid-data tal-ewwel impjieg fejn l-impjegat ħadem ħamsin fil-mija jew aktar tal-ġranet tax-xogħol f’perjodu ta’ tnax-il xahar

Data tal-Irtirar

Għan

Biex tiddetermina d-data tal-irtirar ta’ uffiċjal.

Politika

Jekk l-impjegati għażlu li jaħdmu sal-età ta’ sittin sena, l-aħħar ġurnata tax-xogħol għandha tkun ġurnata qabel is-sittin sena tagħhom. Dan japplika wkoll jekk l-impjegati jkunu fuq leave, leave ta’ qabel l-irtirar jew fuq leave tal-mard.

Inkella, l-impjegati jistgħu jirtiraw fi kwalunkwe ġurnata oħra fil-futur, b’kunsiderazzjoni ma’ regolamenti oħra dwar l-impjiegi.

Uffiċjali Pensjonabbli Impjegati ma’ Entitajiet

Għan

Biex tiddetermina uffiċjali eliġibbli li huma impjegati ma’ entità tal-Gvern.

Politika

Meta uffiċjal pensjonabbli jibda impjieg sħiħ ma’ entità tal-Gvern, l-impjieg ta’ dak l-uffiċjal għandu jitqies bħala servizz mal-Gvern għal skopijiet ta’ pensjoni. Dawn l-uffiċjali għandhom ikunu intitolati għal pensjoni u gratifikazzjoni taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet mat-tmiem tas-servizz mal-entità bħallikieku s-servizz kien servizz mal-Gvern. Dawn l-entitajiet iridu jikkontribwixxu lill-Gvern bid-differenza bejn il-pensjoni u l-gratifikazzjoni pagabbli fil-perjodu tal-irtirar u l-pensjoni u l-gratifikazzjoni akkakumulta kieku l-pensjonant irtira waqt li kien għadu fis-servizz mal-Gvern.

Kjarifika

Uffiċjali pubbliċi li huma ddettaljati ma’ entità tal-Gvern u li jieħdu impjieg permanenti mal-istess entità għandu jkollhom il-pensjoni tagħhom ibbażata fuq is-salarju tal-grad ta’ servizz tal-Gvern analogu għall-grad li l-aħħar kellu mal-entità, sakemm dan il-grad ma jaqbiżx l-Iskala ta’ Salarju 3 fis-Servizz Pubbliku

Għandu jitwaqqaf bord tal-klassifikazzjoni biex jikklassifika karigi mal-entità għall-kariga korrispondenti tagħhom fis-Servizz Pubbliku skont kriterji stabbiliti bħal deskrizzjoni tax-xogħol, ħiliet, responsabbiltajiet eċċ. Il-klassifikazzjoni għandha, f’kull każ, tkun soġġetta għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għas-Sigurtà Soċjali.

Uffiċjali li ma jeħdux impjieg permanenti mal-entità għandu jkollhom il-pensjoni tagħhom ibbażata fuq l-aħħar grad sostantiv tagħhom mal-Gvern.

Pensjoni tar-Romol u ta’ Ltim

Għan

Biex tiddeskrivi r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà għall-ħlas tal-Pensjoni Volontarja tar-Romol u ta’ Ltim u l-ammont pagabbli.

Eliġibbiltà

Uffiċjali pubbliċi li kkontribwew għall-iskema volontarja tar-Romol u ta’ Ltim sat-30 ta’ April 1979 biss, jistgħu jibbenefikaw minn din il-pensjoni. L-armla u t-tfal ta’ uffiċjali pubbliċi li okkupaw kariga pensjonabbli u kkontribwew għall-iskema volontarja tar-Romol u ta’ Ltim huma intitolati għal din il-pensjoni. Il-kontributuri għal din l-iskema volontarja li kienu kkonfermati bħala pensjonabbli fuq bażi personali jikkwalifikaw ukoll għal din il-pensjoni.

Proċedura

Il-pensjoni titħallas lill-armla tal-kontributur u lit-tfal tal-armla jew f’xi każijiet tfal tal-mejjet minn żwieġ preċedenti, fejn dawn id-dipendenti għandhom inqas minn tmintax-il sena.

Kalkulazzjoni tal-iskema volontarja tar-Romol u ta’ Ltim issir biss meta l-pensjonant imut. Biex jiġi fformalat dan l-ammont ta’ din il-pensjoni volontarja, il-kalkulazzjonijiet isiru billi tintuża l-età tal-pensjonant imsemmi, in-numru ta’ snin miżżewweġ u d-data tal-mewt.

L-ammont ta’ Pensjoni li tirċievi l-armla ma jistax jaqbeż €77.00 fix-xahar. Dan l-ammont jingħata lil hinn mill-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali.

Xogħol wara l-Għoti ta’ Pensjoni tas-Servizz

Għan

Biex tipprovdi dettalji tal-pensjoni dovuta lil uffiċjali li jirtiraw qabel is-sittin sena u jwettqu xogħol bi ħlas.

Politika

Uffiċjali pensjonabbli li jirtiraw fuq ir-rakkomandazzjoni ta’ bord mediku u jieħdu impjieg imħallas bejn id-data tal-irtirar u s-sittin sena tagħhom, ikollhom il-pensjoni tagħhom imnaqqsa.

Id-dħul minn impjieg ieħor li jiġi riċevut flimkien mal-pensjoni m’għandux jaqbeż il-paga li l-uffiċjal kien jirċievi kieku baqgħa f’impjieg tal-Gvern. Il-pensjoni titnaqqas skont kemm id-dħul totali riċevut mill-impjieg u l-pensjoni jaqbeż l-aħħar paga tal-uffiċjal.

Minkejja dan, il-pensjonant huwa intitolat għal minimu ta’ €116.47 fis-sena. Meta l-pensjonant jilħaq s-sittin sena huwa intitolat għal pensjoni sħiħa.

Kjarifika

Il-politika ta’ hawn fuq ma tapplikax għal membri tal-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta, is-Servizzi Korrettivi jew il-Protezzjoni Ċivili li laħqu ħamsa u ħamsin sena jew lestew ħamsa u għoxrin sena servizz. Madankollu, uffiċjali f’dawn il-forzi dixxiplinari li ma għamlux ħamsa u għoxrin sena servizz jew għadhom ma laħqux l-età ta’ ħamsa u ħamsin sena, u jirtiraw għal raġunijiet mediċi, u mbagħad jieħdu impjieg imħallas, ikollhom il-pensjoni tagħhom imnaqqsa kif deskritt hawn fuq.

Proċedura

It-Taqsima tal-Pensjonijiet tas-Servizz għandha tkun infurmata jekk il-pensjonant ikun qed iwettaq xogħol bi ħlas, qabel l-età ta’ 60 sena. F’każijiet ta’ pensjonanti tal-Pulizija, tal-Forzi Armati ta’ Malta, il-Protezzjoni Ċivili u s-Servizzi Korrettivi, is-Sezzjoni tal-Pensjonijiet tas-Servizz għandha tkun infurmata jekk il-pensjonant ikunx qed iwettaq xogħol bi ħlas, qabel l-età ta’ 55 sena jew sakemm il-pensjonant ikun lesta 25 sena fis-servizz, skont liema tiġi l-ewwel.