Pensjoni tar-Romol

 

Pensjoni tar-Romol

Dettalji tal-Applikant/a

Stat Ċivili
Maximum upload size: 5MB
Maximum upload size: 5MB
Maximum upload size: 5MB
Kont isseparat/a minn mal-konjuġi / sieħeb / sieħba l-mejjet / mejta?
Kont tikkoabita mal-konjuġi / sieħeb / sieħba l-mejjet / mejta?
Il-konjuġi / sieħeb / sieħba kien/et imantnik / tmantnik qabel miet/et?
Il-mewt tal-konjuġi / sieħeb / sieħba ġrat kawża ta’ disgrazzja?Il-mewt tal-konjuġi / sieħeb / sieħba ġrat kawża ta’ disgrazzja?
Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji tal-Konjuġi / Sieħeb / Sieħba Mejjet / Mejta

Il-mewt tal-konjuġi/sieħeb/sieħba ġrat minħabba xi diżgrazja?
Qed tirċievi jew qed tistenna li tirċievi xi Pensjoni tas-Servizz jew Allowance għal xi Servizz li ta l-mejjet / mejta lil xi persuna jew kumpanija li ħadem / ħadmet magħha?
Maximum upload size: 5MB
Konjuġi / sieħeb / sieħba kien/kienet impjegat/a?
Rendikont ta’ kontribuzzjonijiet u dħul mill-konjuġi / sieħeb / sieħba matul dawn l-aħħar sentejn
Konjuġi / sieħeb / sieħba kien/et jaħdem / taħdem barra minn Malta?
niżżel in-numru/i tas-Sigurtà Soċjali tal-pajjiż/i rispettiv/i
[+] żid pajjiż
[+] żid pajjiż
Jekk inti wasalt għall-pensjoni, indika jekk hux ser tibqa’ taħdem wara l-età tal-Pensjoni

Dettalji Bankarji

Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.


Maximum upload size: 2MB
Naċċetta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jżomm dik l-informazzjoni kollha li hija relevanti biex jagħti s-servizzi meħtieġa lil dawk il-persuni li jikkwalifikaw għal xi assistenza, benefiċċju jew pensjoni mhux kontributorja, skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Id-Dipartiment jista’ jivverifika l-informazzjoni li inti ssottomettejt kif jipprovdi l-artiklu 133 (b) tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali sabiex jiżgura l-eżattezza fir-rigward tat-talba. Id-data personali tista’ tingħata lil dipartimenti jew terzi partijiet, li jistgħu jkollhom aċċess għad-data personali tiegħek kif tippermetti l-liġi. Fil-ġlieda kontra u l-prevenzjoni tal-frodi, id-Dipartiment jista’ jgħaddi lil istituzzjonijiet barranin ta’ benefiċċji, l-informazzjoni personali kif stipulat fi trattati internazzjonali u / jew ftehim bilaterali li Malta tagħmel parti minnhom. Tingħata risposta dwar ir-riżultat tal-applikazzjoni tiegħek wara li din tkun mistħarrġa.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586.), aħna għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kull informazzjoni personali li aħna niġbru mingħandek u aħna ser insegwu dan id-dmir. Aħna ser nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ma nħallux xi aċċess mhux awtorizzat. Aħna ma ngħaddux id-dettalji miġbura minnek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi partijiet terzi sakemm ma tagħtiniex il-kunsens biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat bil-liġi. Tista’ tikteb biex tkun taf x’informazzjoni personali għandu dwarek id-Dipartiment, u eventwalment titlob biex l-informazzjoni tiġi korretta jew fejn applikabbli titħassar informazzjoni li mhix korretta, b’referenza għat-talba li għamilt. Din it-talba trid tintbagħat lil “Kontrollur ta’ Data”, Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, 38, Triq l-Ordinanza, Valletta VLT 1021 jew permezz ta’ email lil dpsocialsecurity.dss@gov.mt u azzjoni xierqa tittieħed kemm jista’ jkun malajr. Meta tikteb f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok niżżel in-numru tal-karta tal-identità tiegħek, in-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek, ismek, l-indirizz, kif ukoll xi dokumenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex nidentifikaw il-każ tiegħek.