Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Regoli tal-UE għall-Koordinazzjoni

X’inhuma r-regoli tal-UE dwar il-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali u dawn kif japplikaw għalija?

L-UE tipprovdi regoli komuni għall-protezzjoni tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali ta’ persuni li jiċċaqilqu fl-Ewropa (UE 27 + l-Islanda, Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera).  Il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tad-diversi Stati Membri tal-UE, inkluża dik ta’ Malta, issir permezz tar-Regolamenti (KE) Nri. 883/2004 u 987/2009 (ir-Regolament tal-aħħar fih regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament preċedenti), li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2010, li ħadu post ir-Regolamenti (KE) Nri 1408/71 u 574/72 rispettivament.  Dawn ir-Regolamenti japplikaw għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri li huma, jew li kienu, koperti mil-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali ta’ wieħed mill-Istati Membri, kif ukoll għall-membri tal-familja tagħhom u s-superstiti tagħhom.  Dan ifisser li mhux biss l-impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom, l-impjegati taċ-ċivil, l-istudenti u l-pensjonanti, iżda wkoll il-persuni mhux attivi ser ikunu protetti mir-regoli ta’ koordinazzjoni.  Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru. 1231/2010 jestendi ulterjorment l-applikazzjoni tar-regoli għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti legalment fl-Unjoni.  Ir-regoli dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali ma jissostitwixxux is-sistemi nazzjonali b’waħda Ewropea waħda.  Il-pajjiżi kollha huma liberi li jiddeċiedu min għandu jkun assigurat skont il-leġiżlazzjoni tagħhom, liema benefiċċji jingħataw u taħt liema kundizzjonijiet.

L-erba’ prinċipji ewlenin

 • Il-persuni huma koperti mil-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż wieħed meta f’sitwazzjoni transkonfinali u jħallsu biss il-kontribuzzjonijiet f’pajjiż wieħed. Id-deċiżjoni dwar liema pajjiż tapplika  tittieħed mill-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u mhijiex fakultattiva għall-persuna kkonċernata.
 • Il-persuni għandhom l-istess drittijiet u obbligi bħaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn huma koperti. Dan huwa magħruf bħala l-prinċipju ta’ trattament ugwali jew nondiskriminazzjoni.
 • Meta tiġi ppreżentata talba għall-benefiċċji, il-perjodi preċedenti ta’ assigurazzjoni, xogħol jew residenza fi Stati Membri oħra jitqiesu jekk ikun meħtieġ.
 • Jekk persuna tkun intitolata għal benefiċċju fi flus minn pajjiż wieħed, dan jitħallas anki jekk il-persuna tkun qed tgħix f’pajjiż differenti. Dan huwa magħruf bħala l-prinċipju tal-esportazzjoni.

Determinazzjoni ta’ liema skema ta’ sigurtà soċjali tapplika

Ir-regoli dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali jipprevedu sensiela ta’ regoli ta’ kunflitt li jippermettu lill-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jiddeterminaw liema leġiżlazzjoni tal-pajjiż tapplika għal persuni li jinsabu f’sitwazzjoni transkonfinali bejn żewġ pajjiżi (jew aktar).  Ladarba jiġi determinat, il-pajjiż li l-leġiżlazzjoni tiegħu hija applikabbli joħroġ id-Dokument Portabbli A1 li jiċċertifika l-pajjiż li huwa kompetenti għall-kopertura tas-sigurtà soċjali tal-persuna.

Benefiċċji koperti mir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali

Ladarba tiġi determinata l-leġiżlazzjoni applikabbli, il-persuna assigurata għandha tkun koperta għall-kontinġenzi li ġejjin:

Kull kategorija ta’ benefiċċji tista’ tinkludi benefiċċji differenti li jistgħu jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor.l-istess japplika għall-kriterji ta’ eliġibbiltà għal kull benefiċċju li jeħtieġ li jiġi ssodisfat.

Bħala regolamenti, ir-regoli ta’ koordinazzjoni japplikaw direttament fil-pajjiżi kollha tal-UE.  Fi kliem ieħor, dawn iridu jiġu osservati mill-awtoritajiet u l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-qrati.  Anke meta l-liġijiet nazzjonali jkunu f’kunflitt magħhom, ir-regoli tal-UE għandhom prijorità.

Jista’ jkun diffiċli li jiġi determinat jekk benefiċċju partikolari huwiex kopert mir-regoli ta’ koordinazzjoni jew le.  L-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fid-diversi Stati Membri tal-UE huma l-punt ta’ referenza f’dawn iċ-ċirkostanzi.  Lista ta’ istituzzjonijiet tista’ tinstab permezz tad-direttorju provdut mill-Kummissjoni Ewropea disponibbli fuq: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=en.

F’Malta, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa l-istituzzjoni kompetenti għad-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli u għall-ħlas tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali.

X’mhuwiex kopert?

Ċertu numru ta’ benefiċċji speċjali fi flus li mhumiex ibbażati fuq il-kontribuzzjonijiet (benefiċċji mhux kontributorji) jingħataw biss minn u bi spejjeż tal-istituzzjoni tal-pajjiż tar-residenza.  Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet dawn il-benefiċċji jitħallsu lil persuni li l-pensjoni jew id-dħul tagħhom huwa inqas minn ċertu livell.  Dawn il-benefiċċji ma jitħallsux barra mill-pajjiż.  Il-benefiċċji speċjali mhux kontributorji fi flus huma elenkati fl-Anness X tar-Regolament 883/2004.

Fil-każ ta’ Malta, il-benefiċċji li ġejjin ġew iddikjarati bħala Benefiċċji ta’ Flus Speċjali Mhux Kontributorji:

Il-koordinazzjoni tal-UE ma tapplikax għall-assistenza soċjali u medika: dawn il-benefiċċji normalment jingħataw skont il-mezzi tal-persuna.

Il-koordinazzjoni tal-UE ma tapplikax għat-tassazzjoni.  Kwistjonijiet relatati ma’ tassazzjoni għandhom jiġu indirrizzati lill-awtoritajiet tat-taxxa fil-pajjiż tar-residenza.

Il-prinċipju ġenerali huwa li ħaddiem għandu jkun soġġett għal-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru wieħed biss fi kwalunkwe ħin.  Il-ħaddiema ġeneralment ikunu soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-istat li jkunu qed jaħdmu fih, irrispettivament mill-post ta’ residenza tagħhom jew mill-post ta’ fejn hu stabbilit min iħaddem.  It-Titolu II tar-Regolament (KE) 883/2004 fih regoli partikolari, bħar-regoli għall-impjegati taċ-ċivil, li huma soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn hi stabbilita l-amministrazzjoni li timpjegahom, jew għal persuni li huma impjegati jew jaħdmu għal rashom f’diversi Stati Membri.

Persuni li normalment huma impjegati f’żewġ Stati Membri jew aktar huma soġġetti għal-leġislazzjoni tal-Istat Membru ta’ residenza jekk iwettqu parti sostanzjali tal-attività tagħhom f’dak l-Istat Membru.  Jekk ma jwettqux parti sostanzjali mill-attivitajiet tagħhom fl-Istat tar-residenza, huma soġġetti għal-leġislazzjoni tal-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju rreġistrat jew il-post tan-negozju ta’ min iħaddimhom.  Madankollu, fil-każ ta’ impjieg indipendenti, persuna hija soġġetta għal-leġiżlazzjoni tal-Istat tar-residenza, jekk il-persuna twettaq parti sostanzjali tal-attività f’dak l-Istat Membru.  Jekk il-persuna ma tirrisjedix f’wieħed mill-Istati Membri fejn issir parti sostanzjali tal-attività, il-persuna hija soġġetta għal-leġislazzjoni tal-Istat Membru li fih jinsab iċ-ċentru ta’ interess tal-attivitajiet.

Jeżistu arranġamenti speċjali biex jipprovdu għall-impjegati stazzjonati temporanjament minn min iħaddimhom biex jaħdmu fi Stat Membru ieħor.  Jekk it-tul ta’ żmien antiċipat tal-istazzjonar ma jaqbiżx l-24 xahar u l-impjegat ma jkunx qed jissostitwixxi lil xi ħadd li l-attivita’ tiegħu tkun intemmet, il-ħaddiem jista’ jibqa’ assigurat fl-iskema tal-istat ta’ oriġini tiegħu.  Jekk ix-xogħol mhux mistenni jdum għal aktar minn 24 xahar, l-Istati Membri involuti jistgħu jidħlu fi ftehim komuni (skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 883/2004), li permezz tiegħu l-persuna tista’ tibqa’ assigurata fl-Istat li qed jibgħat lill-ħaddiem.  Dan il-ftehim għandu jsir fl-interess ta’ ċerti kategoriji ta’ persuni u professjonijiet.

Aktar informazzjoni dwar il-prattika tad-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli tista’ tinstab fil-Gwida Prattika:  Il-leġiżlazzjoni li tapplika għall-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea (UE), fiż-Żona Ekonomika Ewropea (EUE) u fl-Isvizzera.

Iċ-ċertifikat A1

Id-dokument portabbli (PD) A1 jiċċertifika liema leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali tapplika għad-detentur tal-formola.  Dan ġeneralment ikun meħtieġ f’sitwazzjonijiet fejn persuna impjegata jew li taħdem għal rasha jkollha konnessjoni ma’ aktar minn pajjiż wieħed tal-UE permezz tal-attività tax-xogħol.  Skont ir-regoli tal-UE persuna tkun soġġetta biss għal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż wieħed fi kwalunkwe ħin.  L-A1 jinħareġ mill-pajjiż li l-persuna hija soġġetta għal-leġiżlazzjoni tiegħu u, min-naħa tiegħu, jikkonferma wkoll li l-leġiżlazzjoni ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li miegħu hija konnessa l-persuna mhijiex applikabbli.  Fi kliem ieħor, il-ħaddiem mhu se jkollu l-ebda obbligu li jħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali (inkluża l-assigurazzjoni tas-saħħa) fil-pajjiżi l-oħra involuti.  L-A1 jibqa’ validu sad-data ta’ skadenza, indikata fuqu jew sakemm jiġi rtirat mill-istituzzjoni li tkun ħarġitu.

Fejn u meta għandek tikseb ċertifikat A1?

Fil-każ ta’ persuna impjegata li tmur taħdem temporanjament f’pajjiż ieħor tal-UE, min iħaddem normalment japplika għall-A1 mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, f’isem l-impjegat.    Min iħaddem għandu japplika wkoll għal dokument A1 f’isem l-impjegati tiegħu meta dawn normalment iwettqu attivitajiet f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE.  Il-persuni li jaħdmu għal rashom għandhom japplikaw huma stess.   Applikazzjoni għandha tiġi sottomessa permezz tal-applikazzjoni online għal dokument A1.  Kull meta jkun possibbli, l-applikazzjoni għandha ssir qabel ma tibda l-attività fil-pajjiż l-ieħor.

Jekk, min-naħa l-oħra, persuna tkun assigurata f’pajjiż ieħor tal-UE u se taħdem temporanjament f’Malta, dokument A1 għandu jinkiseb mill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali fejn il-persuna assigurata u tippreżentah lil min iħaddem f’Malta.

Użu taċ-ċertifikat A1

L-A1 għandu jinżamm disponibbli biex jiġi ppreżentat, mill-ħaddiem u minn min iħaddem, lill-istituzzjoni fil-pajjiż fejn titwettaq l-attività, biex tiġi kkonfermata l-pożizzjoni tas-sigurtà soċjali u biex jiġi indikat f’liema pajjiż għandhom jitħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà.

Liema sitwazzjonijiet tkopri l-formola A1?

 • Meta tintbagħat minn min iħaddmek biex taħdem temporanjament f’pajjiż ieħor tal-UE f’ismu, għal perjodu massimu ta’ 24 xahar. Dan huwa magħruf bħala “stazzjonar”.
 • Meta normalment taħdem għal rasek f’pajjiż tal-UE u tmur twettaq attività simili f’pajjiż ieħor għal perjodu massimu ta’ 24 xahar.
  • Il-persuni li jaħdmu għal rashom huma meħtieġa jimlew il-kwestjonarju dwar l-istazzjonar. Jekk il-kundizzjonijiet kollha għall-istazzjonar jiġu ssodisfati, il-formola A1 tikkonferma li se tibqa’ soġġett għal-leġiżlazzjoni ta’ Malta.
 • Meta tkun impjegat jew taħdem għal rasek abbord bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Malta
  • Sakemm ma tgħixx fl-istess pajjiż fejn jinsab min iħaddmek, il-formola A1 tikkonferma li se tkun suġġett għal-leġiżlazzjoni ta’ Malta. 
 • Meta tkun qed twettaq attività bħala ekwipaġġ tat-titjira jew tal-kabina ta’ inġenju tal-ajru li l-bażi residenzjali tiegħu tkun f’Malta
  • Meta l-bażi residenzjali magħżula skont l-Anness III tar-Regolament 3922/91 tkun Malta, il-formola A1 tikkonferma li se tkun suġġett għal-leġiżlazzjoni ta’ Malta.
 • Meta normalment tkun impjegat f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE fl-istess ħin jew f’alternazzjoni.
  • Skont is-sitwazzjoni tiegħek, tista’ tkun suġġett għal-leġiżlazzjoni jew tal-pajjiż ta’ residenza tiegħek jew tal-pajjiż li fih jinsab l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju ta’ min iħaddmek.
  • F’dan il-każ, id-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli ssir mill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali fl-Istat Membru ta’ residenza. 
  • Meta Malta tkun l-Istat Membru ta’ residenza responsabbli għat-twettiq tad-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli, min iħaddem huwa meħtieġ jimla l-kwestjonarju dwar l-impjiegi.
 • Meta normalment taħdem għal rasek f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE fl-istess ħin jew f’alternazzjoni.
  • Skont is-sitwazzjoni tiegħek, tista’ tkun suġġett għal-leġiżlazzjoni jew tal-pajjiż ta’ residenza tiegħek jew tal-pajjiż fejn jinsab iċ-ċentru ta’ interess tiegħek.
 • Meta twettaq attività kemm bħala impjegat kif ukoll bħala persuna li taħdem għal rasha f’pajjiżi differenti tal-UE.
  • F’din is-sitwazzjoni, il-formola A1 tikkonferma li l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż tal-attivitajiet impjegati tiegħek tipprevali.
 • Meta int impjegat taċ-ċivil Malti li qed twettaq attivitajiet f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE.
  • F’din is-sitwazzjoni, il-formola A1 tikkonferma li inti tibqa’ taħt il-leġiżlazzjoni ta’ Malta.
 • Meta jkun fl-interess tiegħek li tidderoga minn kwalunkwe waħda mir-regoli ta’ hawn fuq,
  • Żewġ Stati tal-UE jew aktar jistgħu, fuq talba ta’ min iħaddmek, jaqblu li inti tkun soġġett għal-leġiżlazzjoni ta’ stat differenti minn dak previst mir-regoli normali. Il-formola A1 tikkonferma għal liema leġiżlazzjoni inti suġġett.

Assigurazzjoni għall-baħħara li jaħdmu abbord bastimenti li jtajru l-bandiera Maltija

Skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament 883/2004, il-persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom abbord bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Malta għandhom ikunu soġġetti għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tagħhom fl-iskema tas-sigurtà soċjali Maltija.  L-unika eċċezzjoni għal din ir-regola hija applikata f’każ li min iħaddem ikun stabbilit fl-istess pajjiż ta’ residenza tal-impjegat. Ta’ min jinnota li l-Artikolu 11(4) japplika biss meta l-bastiment jopera fl-ibħra internazzjonali.  Bastimenti li joperaw f’passaġġi fuq l-ilma interni (bħal fuq dgħajjes tax-xmajjar) huma ttrattati skont l-Artikolu 13 tar-Regolament 883/2004 li jittratta persuni li jaħdmu f’żewġ Stati Membri jew aktar.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(4) japplikaw biss għaċ-ċittadini tal-UE u għaċ-ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi residenti legalment fl-UE.  Persuni oħra li jaħdmu abbord bastiment li jtajjar il-bandiera Maltija mhumiex soġġetti għall-istess dispożizzjonijiet.  Dawn il-każijiet għandhom jiġu ttrattati skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali ta’ Malta (il-Kapitolu 318 tal-Liġijiet ta’ Malta) li jeżenta mill-ħlas ta’ persuni tas-sigurtà soċjali li normalment mhumiex residenti f’Malta u li min iħaddimhom m’għandux post tan-negozju f’Malta (l-Artikolu 1 tal-Parti I tal-Ewwel Skeda).

Iċ-ċittadini tar-Renju Unit li jaħdmu fuq bastiment li jtajjar il-bandiera Maltija, għandhom jiġu ttrattati f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jekk l-attività tagħhom tkun bdiet qabel il- 31 ta’ Diċembru 2020.  Għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li l-attività tagħhom abbord bastiment li jtajjar il-bandiera Maltija bdiet wara l-1 ta’ Jannar 2021, għandhom jiġu ttrattati f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll bejn l-UE u r-Renju Unit.  Fiż-żewġ xenarji, japplika l-prinċipju tal-Istat tal-bandiera.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, jista’ jirriżulta li min iħaddem, għalkemm stabbilit barra minn Malta, ikun obbligat li jħallas il-pagamenti tas-sigurtà soċjali fl-iskema Maltija f’isem dawk l-impjegati li ġew iddeterminati li huma suġġetti għall-assigurazzjoni f’Malta.   F’dan il-każ, min iħaddem għandu jagħmel arranġamenti mal-uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni sabiex iwettaq il-ħlasijiet.

Assigurazzjoni fl-iskema tas-sigurtà soċjali Maltija

Meta r-riżultat tal-proċess għad-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli, jindika li l-iskema tas-sigurtà soċjali Maltija tapplika, il-ħaddiem huwa dirett biex japplika għal numru tas-sigurtà soċjali. Applikazzjoni onlajn hija disponibbli hawnhekk.

Benefiċċji pprovduti taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali Maltija 

Ladarba jkunu assigurati fl-iskema Maltija, iċ-ċittadini tal-UE residenti fl-UE, iċ-ċittadini tar-Renju Unit koperti mill-Ftehim dwar il-Ħruġ, u ċ-Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi residenti legalment fl-UE (ħlief għaċ-ċittadini tar-Renju Unit koperti mill-Protokoll), għandhom ikunu koperti kontra l-kontinġenzi li ġejjin:

Ċittadini tar-Renju Unit residenti fir-Renju Unit li bdew l-attività transfruntiera tagħhom f’Malta wara l-1 ta’ Jannar 2021 għandhom ikunu koperti kontra l-istess kontinġenzi ħlief għal dawn li ġejjin:

 • Benefiċċji tal-familja — l-intitolament jeżisti biss jekk il-familja kollha tirrisjedi f’Malta jew fl-UE.
 • Benefiċċji tal-qgħad — l-intitolament jeżisti biss għal Benefiċċju tal-Qgħad meta l-ħaddiem jitlob benefiċċji waqt li jkun residenti f’Malta.
 • Benefiċċji tal-invalidità — id-dritt huwa ekwivalenti għall-perjodi ta’ impjieg f’Malta biss. Il-benefiċċji tal-invalidità tar-Renju Unit mhumiex pagabbli barra mir-Renju Unit. 

Il-moviment fi ħdan l-Ewropa: Il-Vidjos ta’ Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-UE

(vidjos jidhru l-aħjar jekk tużu Google Chrome)

 

Informazzjoni Ġenerali - Liema pajjiż huwa responsabbli għad-drittijiet tiegħek tas-sigurtà soċjali?

Ħaddiema tal-Fruntiera - Liema pajjiż huwa responsabbli għad-drittijiet tiegħek tas-sigurtà soċjali?

Pensjonijiet - Liema pajjiż se jħallas il-pensjoni tiegħi tal-Irtirar?

Qgħad - Kif ic-ċaqliq fl-UE jaffettwa d-dritt tiegħi għall-benefiċċji tal-qgħad?

Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-UE (Cross-Border)

Ċertifikat ta’ Assigurazzjoni/Perjodu ta’ Impieg f’Pajjiż ieħor tal-UE (Formola U1) – ara l-informazzjoni
Dritt li Tibqa’ Inxurjat f’Malta (Formola A1) – ara l-informazzjoni

L-informazzjoni ta' hawn taħt tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-proċeduri amministrattivi meħtieġa għall-impjegaturi u l-impjegati meta jwettqu attività ta' impjieg transkonfinali permezz tat-telework.

It-telework transkonfinali huwa attività li tista' titwettaq minn kwalunkwe post u li tista' titwettaq fil-bini jew fil-post tan-negozju tal-impjegatur u;

  1. titwettaq fi Stat Membru tal-UE jew fi Stati Membri differenti minn dak li fih jinsab il-post ta' min iħaddem jew il-post tan-negozju u

  2. hija bbażata fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni biex tibqa' konnessa mal-ambjent tax-xogħol ta' min iħaddem kif ukoll mal-partijiet interessati/il-klijenti sabiex twettaq il-kompiti tal-impjegat assenjati mill-impjegatur.

Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li t-telework transkonfinali jsir bi qbil bejn l-impjegatur u l-impjegat, f'konformità mal-liġi nazzjonali.

Mill-1 ta' Lulju 2023, Malta saret firmatarja tal-ftehim dwar it-telework transkonfinali. Dan il-ftehim jipprovdi li impjegat li jaħdem permezz ta' telework għal inqas minn 50 % tal-ħin tax-xogħol tiegħu fi Stat Membru tal-ftehim, għal kumpanija stabbilita fi Stat Membru ieħor tal-ftehim, jista' jkompli jibbenefika mill-kopertura tas-sigurtà soċjali tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-impjegatur. Meta l-impjegat jaħdem għal aktar minn 50 % tal-ħin tax-xogħol tiegħu fl-Istat Membru ta' residenza, huwa għandu jsir soġġett għall-iskema tas-sigurtà soċjali ta' dak il-pajjiż.

Dawn il-linji gwida, imfassla b'kollaborazzjoni ma' Jobsplus, jipprovdu informazzjoni ċara u konċiża lil min iħaddem u lill-impjegati, kemm mill-perspettiva tas-sigurtà soċjali, kif ukoll tas-servizzi tal-impjiegi.

Xenarju

Bażi Legali

Affiljazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Liċenzja tal-Impjieg

Formola ta' Bidu ta' Impjieg tal-Jobsplus

Persuna* impjegata minn impjegatur ibbażat f'Malta u li twettaq 100 % tal-ħin tax-xogħol mill-pajjiż ta' residenza tagħha (fl-UE/ŻEE/Svizzera).

Il-persuna hija suġġetta għas-sistema tas-sigurtà soċjali tal-istat ta' residenza tagħha, li huwa wkoll l-istat ta' impjieg skont it-tifsira tal-Artikolu 11(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

L-impjegatur għandu jagħmel arranġamenti mal-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż ta' residenza tal-impjegat biex jagħmel pagamenti ta' kontribuzzjonijiet f'dak il-pajjiż.

Mhux meħtieġa.

Meħtieġa għaċ-ċittadini tal-UE u għall-persuni li għandhom id-dritt awtomatiku li jgħixu u jaħdmu f'Malta.

Mhux meħtieġa għal Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi li jirrisjedu f'pajjiż ieħor.

Persuna* impjegata minn impjegatur ibbażat f'Malta u residenti f'Malta li, bi ftehim mal-impjegatur, se taħdem b' mod eċċezzjonali mid-dar jew minn post ieħor esklussivament għal perjodu ta' żmien limitat mill-pajjiż ta' residenza tiegħu jew tagħha (fl-UE/ŻEE/Svizzera).

Il-persuna tibqa' suġġetta għall-iskema tas-sigurtà soċjali ta' Malta skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

L-impjegatur għandu jitlob ċertifikat A1 mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, u jinkludi kopja tal-ftehim milħuq mal-impjegat. Ladarba jinħareġ l-A1, min iħaddem jista' jkompli jagħmel il-ħlasijiet tal-kontribuzzjonijiet fl-iskema Maltija.

Meħtieġa għal persuni li mhumiex ċittadini tal-UE u/jew persuni li m'għandhomx id-dritt awtomatiku li jgħixu u jaħdmu f'Malta.

Meħtieġa għall-persuni kollha.

Persuna* impjegata minn impjegatur ibbażat f'Malta u li regolarment twettaq mhux aktar minn 25 % tal-ħin tax-xogħol mid-dar (fl-UE/fiż-ŻEE/fl-Iżvizzera) u l-bqija tax-xogħol isir fuq il-post milll-uffiċċju tal-impjegatur f'Malta.

Il-persuna tibqa' suġġetta għall-iskema tas-sigurtà soċjali ta' Malta skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

Min iħaddem jitlob ċertifikat A1 mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, u jinkludi kopja tal-ftehim milħuq mal-impjegat. Ladarba jinħareġ l-A1, min iħaddem jista' jkompli jagħmel il-ħlasijiet tal-kontribuzzjonijiet fl-iskema Maltija.

Meħtieġa għal persuni li mhumiex ċittadini tal-UE u/jew persuni li m'għandhomx id-dritt awtomatiku li jgħixu u jaħdmu f'Malta.

Meħtieġa għall-persuni kollha.

Persuna* impjegata minn impjegatur ibbażat f'Malta u li regolarment twettaq mhux aktar minn 50 % tal-ħin tax-xogħol mid-dar (fl-UE/fiż-ŻEE/fl-Iżvizzera) u l-bqija tax-xogħol isir fuq il-post mill-uffiċċju tal-impjegtur f'Malta. F'dan il-każ, il-pajjiż ta' residenza tal-ħaddiem għandu neċessarjament ikun firmatarju tal-qafas ta' ftehim.

Il-persuna tibqa' suġġetta għall-iskema tas-sigurtà soċjali ta' Malta skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

Min iħaddem jitlob ċertifikat A1 mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, u jinkludi kopja tal-ftehim milħuq mal-impjegat. Ladarba jinħareġ l-A1, min iħaddem jista' jkompli jagħmel il-ħlasijiet tal-kontribuzzjonijiet fl-iskema Maltija.

Meħtieġa għal persuni li mhumiex ċittadini tal-UE u/jew persuni li m'għandhomx id-dritt awtomatiku li jgħixu u jaħdmu f'Malta.

Meħtieġa għall-persuni kollha.

Ċittadin tal-UE/ŻEE/Svizzeru impjegat minn impjegatur ibbażat f'Malta u li jwettaq 100 % tal-ħin tax-xogħol mill-pajjiż tar-residenza tiegħu jew tagħha barra mill-UE.

Il-persuna mhix suġġetta għas-sistema tas-sigurtà soċjali Maltija f'termini tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kapitolu 318 tal-Liġijiet ta' Malta).

Min iħaddem u l-impjegat għandhom jilħqu ftehim dwar kif għandhom jiġu effettwati l-pagamenti tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' residenza.

Mhux Meħtieġa.

Meħtieġa għaċ-ċittadini tal-UE u għall-persuni li għandhom id-dritt awtomatiku li jgħixu u jaħdmu f'Malta.

Ċittadin ta' Pajjiż Terz impjegat minn impjegatur ibbażat f'Malta u li jwettaq 100 % tal-ħin tax-xogħol mill-pajjiż ta' residenza tiegħu jew tagħha barra mill-UE.

Il-persuna mhix soġġetta għas-sistema tas-sigurtà soċjali Maltija f'termini tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kapitolu 318 tal-Liġijiet ta' Malta).

Min iħaddem u l-impjegat għandhom jilħqu ftehim dwar kif għandhom jiġu effettwati l-pagamenti tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' residenza.

Mhux Meħtieġa.

Mhux Meħtieġa.

*Definit bħala ċittadin tal-UE jew ċittadin ta' Pajjiż Terz residenti legalment fl-UE kif ukoll ċittadin tar-Renju Unit kopert mill-Ftehim dwar il-Ħruġ (residenti legalment fl-UE qabel l-1 ta' Jannar 2021).